Zaburzenia lękowe u dzieci i młodzieży. Postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Częstość występowania co najmniej jednego zaburzenialękowego w populacji dzieci i młodzieży oceniasię na 6 do 20%. Wczesne rozpoznawanie i efektywneleczenie może zmniejszyć wpływ, jaki zaburzeniate wywierają na funkcjonowanie szkolne i społecznedzieci, a także mogą zmniejszyć częstość utrzymywaniasię tych zaburzeń w długoterminowej perspektywie.W związku z tym klinicyści muszą umieć odróżnić prawidłowei adekwatne do stopnia rozwoju zachowanie,takie jak niepokój, lęk i nieśmiałość, od zaburzeń lękowych.Zgodnie z zaleceniami American Academy ofChild and Adolescent Psychiatry w trakcie oceny stanupsychicznego dziecka należy rutynowo zadawać pytaniaprzesiewowe w kierunku objawów lękowych. Jeżelipowyższe badanie będzie wskazywało na obecnośćnasilonych objawów lękowych, lekarz powinien przeprowadzićpełną diagnostykę mającą na celu określeniecharakteru zaburzeń lękowych. Zawiera się w tym ocenanasilenia objawów oraz stopnia zaburzenia funkcjonowaniaoraz różnicowanie pod kątem innych zaburzeńpsychicznych i/lub chorób somatycznych, których obrazkliniczny może imitować objawy lękowe. Podczas planowaniastrategii leczenia należy rozważyć zastosowanieskojarzonego podejścia terapeutycznego.

Abstract:

The prevalence of at least one of the anxiety disordersin the population of children and adolescentsis estimated from 6 to 20%. The early identificationand the effective treatment may reduce the influencethese disorders have on the child’s functioning, aswell as diminish the persistence of these disorders ina long-term perspective. The clinicians must be ableto distinguish the adequate behavior for the developmentalstage like anxiety, fears and timidity from theanxiety disorders. According to the recommendationsof the American Academy of Child and AdolescentPsychiatry, while assessing the psychological conditionof the child it is necessary to conduct routinescreening to detect the presence of the anxiety. Incase of intensified anxiety symptoms, their character,other functioning disorders, as well as possible psychologicaldisorders and/or somatic diseases of shouldbe assessed. In the treatment strategy it is necessaryto consider adopting the multimodal therapeutic approach.author-image

Lidia Popek