Rola desloratadyny jako skutecznego i bezpiecznego leku przeciwhistaminowego


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Histamina (amina biogenna) jest najważniejszym i najlepiej poznanym mediatorem reakcji alergicznej. Jej funkcja ujawnia się poprzez działanie
na 4 receptory (głównie H1). Na skutek reakcji antygen − przeciwciało z komórek tucznych uwalnia się histamina i pobudza receptory
H1. Reakcja ta w dużej mierze determinuje obraz kliniczny alergicznego nieżytu nosa (ANN), pokrzywki, alergii pokarmowej, astmy, atopowego
zapalenia skóry. Kluczowa rola histaminy w tworzeniu reakcji alergicznej powoduje, że leki blokujące receptory H1 (leki przeciwhistaminowe)
są podstawowymi preparatami w leczeniu ANN i pokrzywki. Mechanizm działania leków przeciwhistaminowych polega na ich
konkurencyjnym i odwracalnym łączeniu się z receptorami H1, co zmniejsza działanie histaminy jako mediatora procesu zapalnego.
Jednym z lepiej poznanych i przebadanych leków przeciwhistaminowych II generacji jest desloratadyna. To doustny, długo działający, trójcykliczny,
niesedatywny odwrotny agonista receptora H1. Jest jednym z najsilniejszych leków przeciwhistaminowych dzięki wybitnej swoistości
i powinowactwie do ludzkich receptorów H1. Badania wykazują, że desloratadyna wykazuje właściwości przeciwzapalne, hamując
różne mediatory związane z reakcjami alergicznymi wczesnej i późnej fazy.
Desloratadyna wykazuje podobny profil bezpieczeństwa, mierzony liczbą działań niepożądanych, jak placebo, a większość działań niepożądanych
miała postać łagodną lub umiarkowaną. Ponieważ jest bezpieczna we wszystkich grupach wiekowych, niezależnie od płci czy grupy
etnicznej, stała się lekiem przeciwhistaminowym II generacji o najniższym wieku rejestracji − po 1. roku życia.
Desloratadyna jako skuteczny i bezpieczny lek przeciwhistaminowy II generacji jest rekomendowana i zarejestrowana do leczenia okresowego
i przewlekłego ANN oraz pokrzywki − w obu jest lekiem I rzutu. Dodatkowo w pokrzywce, w przypadku braku poprawy po ok. 2-4 tygodniach,
zaleca się nawet 4-krotne zwiększenie dawki.

Abstract:

Histamine is the most important and best-known mediator of an allergic reaction. Its function is a result of its interaction with H1 receptor.
As a result of antigen-antibody reaction, histamine is released from mastocytes and stimulates H1 receptors. This reaction largely determines
symptoms of allergic rhinitis, urticaria, food allergy, asthma and atopic dermatitis. Due to the key role of histamine in the development
of allergic reactions, H1 blockers (antihistamines) are the primary medications for the treatment of allergic diseases. The mechanism
of action of antihistamines is based on their competitive and reversible association with H1 receptors, which reduces the action of histamine
as an inflammatory mediator.
One of the better known and tested second generation antihistamines is desloratadine. This is an oral, long-acting, tricyclic, non-invasive,
inverse H1 agonist. It is one of the strongest antihistamines due to its outstanding specificity and affinity for human H1 receptors.
Studies show that desloratadine exhibits anti-inflammatory properties, inhibiting various mediators associated with early and late allergic
reactions.
Desloratadine shows a similar safety profile (measured by the number of side effects) as placebo, and most of the side effects are mild or
moderate. It is safe in all age groups, regardless of gender or ethnicity. Desloratadine is the second-generation antihistamine drug with the
lowest registration age − after the first year of life.
Desloratadine as an effective and safe second generation antihistamine is recommended and registered for the treatment of allergic rhinitis
and urticaria. In both of these diseases is a first-line drug. In addition, in urticaria in the absence of improvement after about 2-4 weeks,
it is recommended to increase the dose up to four times.author-image

Adam J. Sybilski

Strona przeznaczona dla lekarzy i osób pracujących w ochronie zdrowia. Wchodząc tu, potwierdzasz, że jesteś osobą uprawnioną do przeglądania zawartych na tej stronie treści.