Paracetamol i ibuprofen w praktyce pediatry − porównanie wskazań do stosowania i profilu bezpieczeństwa


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Ze względu na korzystny profil bezpieczeństwa paracetamol i ibuprofen są najczęściej stosowanymi lekami przeciwgorączkowymi i przeciwbólowymi
u dzieci. W artykule porównano skuteczność i bezpieczeństwo obu leków w typowych sytuacjach klinicznych spotykanych w pediatrii:
gorączce, bólu, zapaleniu ucha środkowego, ospie wietrznej i zapaleniu stawów, oraz wskazania do terapii skojarzonej paracetamolu
z ibuprofenem. Oba leki podobnie działają przeciwbólowo w zapaleniu ucha środkowego. Ibuprofen jest skuteczniejszy w gorączce. Ponadto
omówiono najważniejsze działania niepożądane leków: paracetamol jest bezpieczniejszy pod względem powikłań ze strony układu pokarmowego
i nerek, natomiast należy go unikać w chorobach wątroby. Ibuprofenu należy unikać przy leczeniu glikokortykosteroidami, u dzieci wymiotujących
lub z biegunką ze względu na możliwe działanie nefrotoksyczne oraz u dzieci z astmą aspirynową. Jednoczesne stosowanie leków
nie przynosi korzyści, naprzemienne zaś pozwala na zmniejszenie ich pojedynczych dawek.

Abstract:

The most commonly used antipyretics and analgesics in children are paracetamol (acetaminophen) and ibuprofen due to their favorable safety profile.
We compared the efficacy and safety of both medications in common pediatric conditions: fever, pain, otitis media, varicella and arthritis; moreover we
overviewed indications for paracetamol/ibuprofen combination therapy. Both drugs alike have an analgesic effect in otitis media. Ibuprofen is more effective
in fever. The most important side effects of both medications are discussed: paracetamol is safer in terms of gastrointestinal and renal complications,
however should be avoided in liver diseases. Ibuprofen should be avoided in children treated with glucocorticosteroids, children with vomiting or
diarrhea due to possible nephrotoxic effects, and in children with aspirin asthma. Concomitant use of drugs does not bring any benefits, but combination
therapy with alternating dosage allows for reducing of the single dose of each drug.author-image

Karolina Nowicka

author-image

Katarzyna Karłowicz-Bodalska

author-image

Ernest Kuchar