Diagnostyka i postępowanie w polekowym uszkodzeniu wątroby


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Polekowe uszkodzenia wątroby są częstą przyczynązaburzeń czynności wątroby, choć postawienie właściwegorozpoznania nie jest łatwe. Mimo że występujecoraz częściej, wielokrotnie pozostaje nierozpoznane.Obraz kliniczny polekowych uszkodzeń wątroby jestróżnorodny i waha się od niewielkiego, często przemijającegopodwyższenia tzw. prób wątrobowych, doostrej niewydolności wątroby, a nawet śmierci. Autorzyprzedstawili praktyczne zasady diagnostyki i leczeniapolekowego uszkodzenia wątroby.

Abstract:

Drug-induced liver injury (DILI) is a common liver disease,but diagnosis of DILI is not easy. Although manyreports indicate increase of DILI, many of them arenot recognized. The clinical picture of DILI is variable,ranging from transient and very often mild elevation ofliver enzymes to fulminant liver failure or even death.Authors present practical guidelines for diagnosis andmanagement with suggestions when to withdraw ofthe drug suspected of being responsible for drug-inducedliver injury.author-image

Krzysztof Jankowski

author-image

Irena Jankowska