Przydatność oznaczania prokalcytoniny w rozpoznawaniu zakażeń u dzieci


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Prokalcytonina (PCT) jest parametrem ostrej fazy o cechach odmiennych od pozostałych markerów stanu zapalnego. Jej stężenie w surowicy jest specyficznym
i czułym markerem ogólnoustrojowych zakażeń bakteryjnych. Test ten może być używany w praktyce klinicznej w diagnostyce i monitorowaniu ciężkich
zakażeń bakteryjnych, jak również w różnicowaniu bakteryjnej i niebakteryjnej etiologii ogólnoustrojowej reakcji zapalnej.

Abstract:

Procalcitonin is an acute phase parameter of features different from other inflammatory markers. Serum procalcitonin concentration is a specific and sensitive
marker of systemic bacterial infections. This test can be used in clinical practice in the diagnosis and monitoring of severe bacterial infections as well
as in the differentiation of bacterial and non-bacterial etiology of systemic inflammatory reactions.author-image

Bartosz Korczowski