Standard postępowania we wrodzonym zakażeniu wirusem cytomegalii


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Wirus cytomegalii (ang. cytomegalovirus, CMV) jest najczęstszym wirusowym czynnikiem zakażeń wrodzonych u noworodków i jednocześnie najczęstszą
przyczyną niegenetycznego niedosłuchu, a także bardzo ważnym czynnikiem nieprawidłowego rozwoju psychoruchowego i upośledzenia umysłowego
u dzieci. Jedynie u 10-15% noworodków obserwuje się objawy wrodzonej cytomegalii (ang. congenital cytomegaly, cCMV), pozostałe przypadki często pozostają
nierozpoznane z uwagi na skąpo- lub bezobjawowy przebieg. Ze względu na odległe powikłania i wobec braku powszechnych badań ciężarnych
i noworodków w tym kierunku niezwykle ważne jest upowszechnianie wiedzy dotyczącej profilaktyki zakażenia w czasie ciąży oraz prawidłowego postępowania
diagnostyczno-leczniczego u noworodków. W artykule przedstawiono aktualne zalecenia diagnostyki i leczenia cCMV.

Abstract:

Human cytomegalovirus (CMV) is the most frequent cause of congenital infections in neonates and a most common cause of non-genetic sensorineural
hearing loss (SNHL) in children; it also often leads to neurodevelopmental disabilities. Among children with congenital CMV infection (cCMV) only 10-15%
present symptoms at birth, other asymptomatic infants stay undiagnosed. Because of serious delayed sequelae of cCMV and lack of screening programs
it is important to disseminate knowledge about preventive strategies and advances in diagnostics techniques and treatment in neonates. In the paper
authors present current recommendations of diagnostics and treatment of CMV in neonates.author-image

Anna Dobrzańska

author-image

Krystyna Piłat

author-image

Anna Niezgoda

author-image

Justyna Czech-Kowalska

Strona przeznaczona dla lekarzy i osób pracujących w ochronie zdrowia. Wchodząc tu, potwierdzasz, że jesteś osobą uprawnioną do przeglądania zawartych na tej stronie treści.