Zaburzenia miesiączkowania u dziewcząt


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Prawidłowy cykl miesiączkowy u kobiety jest wyrazem osiągnięcia dojrzałości płciowej i jedną z najważniejszych cech warunkujących posiadanie potomstwa.
Na prawidłowe kształtowanie się procesów fizjologicznych mają wpływ zmiany zarówno somatyczne, hormonalne, jak i środowiskowe. Szacuje się, że
zaburzenia prawidłowego cyklu miesiączkowego mogą dotyczyć nawet 75% kobiet. Do zaburzeń regularności cyklu miesiączkowego zalicza się m.in. pierwotny
i wtórny brak miesiączki. Pierwotny brak miesiączki jest definiowany jako brak wystąpienia menarche oraz drugorzędowych cech dojrzewania płciowego
u pacjentek do 14. roku życia lub brak krwawienia miesiączkowego przy prawidłowym rozwoju drugorzędowych cech płciowych do 16. r.ż. Z kolei
wtórny brak miesiączki jest to brak krwawienia miesiączkowego przez 3-6 miesięcy u kobiety uprzednio miesiączkującej. Jedną z konsekwencji nieregularnych
i bezowulacyjnych cykli miesiączkowych są krwawienia młodocianych, które dotykają ok. 12-37% dziewcząt w okresie adolescencji. Bolesne miesiączkowanie
rozpoznaje się u 30-70% nastolatek i młodych kobiet.

Abstract:

Menstrual cycle in a woman is the expression of achieving sexual maturity and one of the most important characteristics determining the possession of
offspring. Physiological, hormonal and environmental changes influence the maturation process. It is estimated that disturbances of the normal menstrual
cycle may affect up to 75% of women. The disturbances of the regularity of the menstrual cycle include primary and secondary amenorrhea. The primary
amenorrhea is defined as the absence of menarche and secondary sexual maturation in patients up to 14 years of age or the absence of menarche with
normal secondary sex characteristics up to the age of 16. In turn, the secondary amenorrhea is the absence of menstrual bleeding for 3-6 months in a woman
after menarche. One of the consequences of irregular and anovulatory menstrual cycles are juvenile bleeding, which affects about 12-37% of girls during
adolescence. Dysmenorrhea is diagnosed in 30-70% of teenagers and young women.author-image

Violetta Skrzypulec-Plinta

author-image

Agnieszka Białka

author-image

Klaudia Wiewióra

author-image

Justyna Kopczyk

author-image

Małgorzata Mniszek

author-image

Rafał Stojko

author-image

Agnieszka Drosdzol-Cop

Strona przeznaczona dla lekarzy i osób pracujących w ochronie zdrowia. Wchodząc tu, potwierdzasz, że jesteś osobą uprawnioną do przeglądania zawartych na tej stronie treści.