COVID-19 – epidemiologia, obraz kliniczny oraz postępowanie z ciężarną i noworodkiem


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Powszechne i szybkie rozprzestrzenianie się na świecie SARS-CoV-2 wywołało pandemię. Wirus ten jest czynnikiem etiologicznym COVID-19 – jednostki chorobowej charakteryzującej się przede wszystkim objawami ze strony układu oddechowego. Na ogół są to kaszel, duszność i gorączka, jednak u części pacjentów rozwija się również zespół ostrej niewydolności oddechowej będący poważnym zagrożeniem życia. Jak każda epidemia, także ta stanowi 
 wyzwanie dla pracowników i organizatorów służby zdrowia. W artykule przedstawiono przebieg kliniczny COVID-19 u ciężarnych i noworodków – szczególnych grup pacjentów, dla których należy wypracować odrębne procedury postępowania. Oprócz opublikowanych danych dotyczących przebiegu choroby, jak również prowadzenia porodu, zamieszczono informacje dotyczące ryzyka zachorowania w okresie noworodkowym. W podsumowaniu zawarto zalecenia oraz schemat postępowania z ciężarną i noworodkiem. Opracowanie przygotowano na podstawie wiedzy z 13 marca 2020 r.

Abstract:

Rapid spread of severe acute respiratory syndrome coranovirus-2 virus (SARS-CoV-2) caused pandemic of Coronavirus Disease 19 (COVID-19). Clinical course of the disease presents symptoms mainly from the respiratory system such as: cough, dyspnea and fever, and among some patients can deteriorate even further to acute respiratory distress syndrome (ARDS) leading to death. This outbreak, as well as previous ones (SARS, MERS) pose significant challenge for health care managers, epidemiologists and physicians. Below we are presenting clinical course of the COVID-19 among special group of patients; pregnant women and newborns, who require special clinical management during hospitalization. Apart from presenting published clinical reports and case presentations there is also information regarding risks of acquiring infection by newborn. In the summary of this manuscript we present practical guidelines for managing labor as well as neonatal care. It is important to stress out, that this manuscript is based on the information available for March 13, 2020. author-image

Jacek Wysocki

author-image

Magdalena Figlerowicz

author-image

Monika Ziarnik

author-image

Joanna Sosnowska

author-image

Karolina Chmaj-Wierzchowska

author-image

Jan Mazela

Strona przeznaczona dla lekarzy i osób pracujących w ochronie zdrowia. Wchodząc tu, potwierdzasz, że jesteś osobą uprawnioną do przeglądania zawartych na tej stronie treści.