Regurgitacje i refluks żołądkowo-przełykowy u niemowląt


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Regurgitacje niemowlęce są jednym z najczęstszych czynnościowych zaburzeń przewodu pokarmowego (CZPP) u niemowląt. W artykule przedstawiono definicje, obraz kliniczny oraz zasady leczenia regurgitacji zgodnie z aktualnie obowiązującymi wytycznymi towarzystw naukowych. Omówiono i porównano rekomendacje z 3 publikacji: Kryteriów Rzymskich IV, brytyjskich wytycznych Narodowego Instytutu Zdrowia i Doskonałości Klinicznej (National Institute for Health and Care Excellence, NICE) oraz wspólnych zaleceń Europejskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci (European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition, ESPGHAN) i Północnoamerykańskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci (North American Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition, NASPGHAN). Podkreślono zasadę ograniczania wskazań do wykonywania badań diagnostycznych oraz farmakoterapii. Większość przypadków regurgitacji niemowlęcych może być uznawana za objaw z pogranicza fizjologii. W razie potrzeby interwencji leczniczej powinna wystarczać terapia ułożeniowa i/lub zagęszczanie pokarmu.

Abstract:

Infant regurgitation is one of the most common gastrointestinal functional disorders in infants. The review paper presents definitions, clinical feature and recommendation for treatment of infant regurgitation according to current guidelines of scientific societies. Three most important publications: Rome IV, British National Institute for Health and Care Excellence (NICE) recommendation, European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition (ESPGHAN) and North American Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition, (NASPGHAN) guidelines were discussed and compared. Restricted indications for performing clinical investigations and for pharmacological treatment were underlined. Most cases of infant regurgitation should be regarded as the symptom from the borderline of physiology. If medical intervention is needed, positional therapy and/or food thickening should be adequate.


8 zł

author-image

Jarosław Kwiecień

Strona przeznaczona dla lekarzy i osób pracujących w ochronie zdrowia. Wchodząc tu, potwierdzasz, że jesteś osobą uprawnioną do przeglądania zawartych na tej stronie treści.