Hospitalizacje w Oddziale Pediatrii w czasie pandemii COVID-19


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Wstęp: Ogólnoświatowa pandemia COVID-19 wymusiła zmiany w funkcjonowaniu ochrony zdrowia, zarówno w opiece ambulatoryjnej, jak i szpitalnej.

Cel pracy: Analiza hospitalizacji pacjentów w czasie pandemii oraz porównanie otrzymanych danych z odpowiednimi miesiącami 2019 r.

Materiały i metody: Analizie poddano łącznie 2375 historii chorób dzieci zgłaszających się do Izby Przyjęć Oddziału w okresie 01.02.2019-31.05.2019 r. oraz 01.02.2020- 31.05.2020 r., z czego 691 dzieci było hospitalizowanych.

Wyniki: W badanych miesiącach w 2020 r. istotnie zmalała liczba konsultacji w Izbie Przyjęć oraz hospitalizacji w Oddziale. We wszystkich badanych miesiącach gorączka była najczęstszym objawem, który występował u hospitalizowanych pacjentów. W 2020 r. istotnie rzadziej występowały infekcje wirusowe układu pokarmowego. Czas hospitalizacji uległ niewielkiemu skróceniu w 2020 r. Do 31.05.2020 r. dodatni wymaz w kierunku SARS-CoV-2 uzyskano u 3 pacjentów oraz ich opiekunów.

Wnioski: Mimo że pandemia COVID-19 w najmniejszym stopniu dotyka dzieci, wpływa jednak na hospitalizacje w Oddziale Pediatrycznym. Zmniejszyła się liczba i skrócił czas hospitalizacji, zmianie uległ profil pacjentów.

Abstract:

Introduction: The global COVID-19 pandemic has forced changes in the functioning of health care system, both in outpatient and inpatient care.

Aim: The aim of the study was the analysis of hospitalizations of patients during a pandemic in 2020, and to compare the data obtained with the corresponding months of 2019 year.

Material and methods: A total of 2,375 medical histories of children reporting to the Emergency Room were analyzed during February 1, 2019 – May 31, 2019 and February 1, 2020 – May 31, 2020, of which 691 children were hospitalized in Pediatric Ward.

Results: In 2020 in the studied period, the number of consultations in the Emergency Room and hospitalizations in Pediatric Ward was significantly lower than the previous year. In all analyzed months, fever was the most common symptom that occurred in hospitalized patients. In 2020, viral gastrointestinal infections were significantly less frequent. Length of hospitalization was slightly reduced in 2020. By May 31, 2020, a positive SARS-CoV-2 RT-PCR test was obtained in 3 patients and their caregivers.

Conclusions: Although COVID-19 pandemic affects children less, it does have an impact on hospitalizations in the Pediatric Ward. The number and duration of hospitalization has decreased, the profile of patients has changed.


8 zł

author-image

Ewa Kwaśnicka

author-image

Elżbieta Babicz-Noga

Strona przeznaczona dla lekarzy i osób pracujących w ochronie zdrowia. Wchodząc tu, potwierdzasz, że jesteś osobą uprawnioną do przeglądania zawartych na tej stronie treści.