Crohn’s Disease Exclusion Diet – nowoczesne leczenie żywieniowe w chorobie Leśniowskiego-Crohna


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

W ostatnich latach obserwowany jest istotny wzrost zapadalności na chorobę Leśniowskiego-Crohna. Mimo znacznego postępu medycyny dostępne na
dziś możliwości terapii nie zaspakajają potrzeb wszystkich pacjentów. Ostatnie doniesienia wskazują, że kluczowe znaczenie w patomechanizmie choroby
mają czynniki środowiska zewnętrznego. Jednym z czynników o najsilniejszym odziaływaniu jest dieta. Udowodniono, że tzw. zachodni model żywienia
związany jest ze zwiększonym ryzykiem zachorowania. Najnowsze publikacje wskazują na wysoką skuteczność specjalistycznej diety eliminacyjnej –
Crohn’s Disease Exclusion Diet (CDED) – w leczeniu dzieci i dorosłych z aktywną postacią choroby Leśniowskiego-Crohna. W niniejszym artykule omówiono
mechanizm działania, zasady stosowania oraz dowody naukowe oceniające skuteczność tej metody terapeutycznej.
Standardy Medyczne/Pediatria 2021, T. 18, 233-241

Abstract:

Recent years a significant increase in the incidence of Crohn’s disease has been observed. Despite the big progress in medicine, the available treatment options
do not meet the needs of all patients. Recent publications indicate that the environmental factors are of key importance in the pathomechanism of
the disease. One of the most potent factors is diet. It has been proven that the western diet is associated with an increased risk of developing the disease.
Recent studies indicate the high effectiveness of the specialized elimination diet – Crohn’s Disease Exclusion Diet – in the treatment of children and adults
with active Crohn’s disease. This article discusses the mechanism of action, principles of use and scientific evidence for the effectiveness of this therapeutic
approach.
Standardy Medyczne/Pediatria 2021, T. 18, 233-241


6 zł

author-image

Małgorzata Matuszczyk

author-image

Jarosław Kierkuś

Strona przeznaczona dla lekarzy i osób pracujących w ochronie zdrowia. Wchodząc tu, potwierdzasz, że jesteś osobą uprawnioną do przeglądania zawartych na tej stronie treści.