Przeprowadzanie wizyt lekarskich i procedur bez obecności opiekuna


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Zgodnie z art. 32 i 34 Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz art. 17 Ustawy z o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, w przypadku małoletnich
decyzję o ich leczeniu podejmuje zasadniczo przedstawiciel ustawowy, którym najczęściej będzie rodzic. Natomiast w przypadku niepełnoletnich,
którzy ukończyli 16 lat, wymagana jest tzw. zgoda kumulatywna (zarówno pacjenta, jak i jego przedstawiciela ustawowego). Wyjątkowo, w przypadku
tzw. zabiegów prostych, dopuszczalne jest wyrażenie zgody na badanie małoletniego przez opiekuna faktycznego. Zasadniczo podejmowane czynności
lecznicze u osoby małoletniej wymagają obecności przedstawiciela ustawowego.
Dopuszczalne jest wykonanie zabiegów lub badań bez obecności przedstawiciela ustawowego, pod warunkiem że zostały one uprzednio przez niego zaakceptowane.
Lekarz może wówczas udzielić tylko takich świadczeń zdrowotnych, o których wcześniej przedstawiciel ustawowy został właściwie poinformowany
i na które wyraził zgodę. Omawiane rozwiązania mogą dotyczyć zabiegów prostych, które nie przesądzają o życiu pacjenta. W przypadku zabiegów
operacyjnych lub o podwyższonym ryzyku należy do minimum ograniczyć ich wykonywanie bez obecności uprawnionego opiekuna.
Standardy Medyczne/Pediatria, 2021, T. 18, 508-513

Abstract:

According to Articles 32 and 34 of the Act on the doctor and dental surgeon professions and Article 17 of the Act on patient’s rights and the Patient
Ombudsman, the law authorizes a statutory representative (in the most of cases – parent/s) of a minor (anyone under the age of 18) to give informed consent
for most medical decisions on behalf of the child. However, in the case of minors at the age of 16 or older, the so-called cumulative consent (expressed
by the patients themselves and responsible for them adults) is obligatory. Exceptionally, it is possible to conduct treatment with the actual guardian’s permission
when it comes to uncomplicated surgeries. Generally, treatment activities undertaken in relation to a minor require the presence of a statutory
representative.
In general, the unaccompanied minor patient can be treated by medical staff provided that the guardian accepted a consent form prior to the treatment.
The doctor may then only provide such health services about which the statutory representative was previously properly informed and for which he consented.
However, all afore-mentioned solutions are applicable only to simple medical procedures, certainly not those that threaten patient’s life. In the case
of surgeries or high-risk procedures, their performance without the presence of an authorized guardian should be limited to a minimum.
Standardy Medyczne/Pediatria, 2021, T. 18, 508-513


8 zł

author-image

Anna Popławska

author-image

Tomasz Murgrabia

Strona przeznaczona dla lekarzy i osób pracujących w ochronie zdrowia. Wchodząc tu, potwierdzasz, że jesteś osobą uprawnioną do przeglądania zawartych na tej stronie treści.