„Kiedy noworodek rodzi się wiotki…” – postępowanie z noworodkiem z obniżonym napięciem mięśniowym


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Obniżone napięcie mięśniowe jest niepokojącym objawem klinicznym, rozpoznawanym we wczesnym okresie adaptacyjnym, niejednokrotnie bezpośrednio
po urodzeniu. Przyczyny tego objawu są różne, podobnie jak okres jego utrzymywania się: od dni i tygodni do wieloletniego, utrwalonego lub postępującego.
W pewnej liczbie przypadków przyczyna hipotonii mięśniowej jest odwracalna i/lub możliwa do leczenia; wówczas wczesne rozpoznanie i właściwa
terapia są kluczowe dla poprawy stanu zdrowia noworodka. U ponad połowy pacjentów z objawem określanym kolokwialnie jako „wiotkość” jego
przyczyną jest wada i/lub zaburzenie funkcjonowania układu nerwowego, lub mięśni, lub złącza nerwowo-mięśniowego. W takich sytuacjach najczęściej
ostateczną diagnozą jest schorzenie uwarunkowane genetycznie, w tym wrodzona wada metabolizmu. Postawienie właściwego rozpoznania nie zawsze
jest możliwe, pomimo trafnego wyboru opcji diagnostycznych. Artykuł analizuje główne przyczyny hipotonii mięśniowej u noworodka oraz nakreśla schemat
postępowania diagnostycznego i terapeutycznego.

Abstract:

Decreased muscle tone is considered a serious clinical sign, recognized in early adaptation period, often just after the delivery. Etiology of this symptom is
various, the same as the length of lasting: from few days and weeks to many years, persistent or progressive. In some cases, the etiology of muscle hypotonia
is reversible and/or treatable; early diagnosis and proper therapy are crucial for suffering newborns. Congenital malformation or malfunction of the nervous
system, or muscles, or the nerve-muscle junction lay in the basis of more than half of the cases colloquially called “floppiness”. Genetically determined
diseases, including inborn errors of metabolism, are the most often final diagnoses in such cases. Proper diagnosis is not always possible, despite optimal
and correct choice of diagnostic methods. This paper analyses the main reasons of neonatal hypotonia and outlines the diagnostic diagram.


8 zł

author-image

Iwona Maruniak-Chudek

author-image

Magdalena Maślanka

Strona przeznaczona dla lekarzy i osób pracujących w ochronie zdrowia. Wchodząc tu, potwierdzasz, że jesteś osobą uprawnioną do przeglądania zawartych na tej stronie treści.