Zgoda na udzielanie świadczeń medycznych w pediatrii – najczęstsze wątpliwości w pytaniach i odpowiedziach


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

W artykule udzielono odpowiedzi na najczęstsze pytania (przygotowane przez naszą redakcję) związane ze zgodą na udzielanie świadczeń medycznych w pediatrii, popartych odpowiednimi przepisami prawa. Omówiono m.in. granicę wiekową, gdy wymagane jest uzyskanie zgody podwójnej (kumulatywnej) pacjenta przed ukończeniem 18. roku życia oraz jego przedstawiciela ustawowego, jak również sytuacje, w których dochodzi do różnicy zdań między małoletnim pacjentem a jego przedstawicielem lub między rodzicami – opiekunami pacjenta. Ostatnie pytania obejmują dyskusyjne sytuacje związane z uzyskiwaniem zgody na świadczenie medyczne u dziecka – uczestnika obozu wakacyjnego.

Abstract:

The article presents answers to the most common questions (prepared by our editorial team) related to consent to medical procedures in pediatrics, supported by relevant legal provisions. The Author discusses the age limit when it is required to obtain a double (cumulative) consent of both patient’s before the age of 18 and their statutory representative and situations in which there is a difference of opinion between a young patient and his representative or between the parents - the patient’s representatives. The last questions include controversial situations related to obtaining consent for medical procedures for a child - a participant in a holiday camp and his real representative.


8 zł

author-image

Anna Augustynowicz