Zgoda rodzica na leczenie dziecka – aspekty formalne


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Zgoda na leczenie jest jednym z podstawowych praw pacjenta i obowiązków lekarza. Leczenie młodzieży > 16. roku życia powinno się odbywać za jej zgodą, a zgoda rodzica nie jest wystarczająca. Forma pisemna zgody na leczenie jest wymagana przepisami prawa dopiero w przypadku, gdy procedura medyczna stwarza dla pacjenta podwyższone ryzyko. Do złożenia tego rodzaju oświadczenia woli na odległość wymagane jest posługiwanie się zaawansowanym podpisem elektronicznym. Zgoda na leczenie zawsze powinna zostać poprzedzona wypełnieniem przez lekarza obowiązku informacyjnego. Na podjęcie leczenia obowiązkowego zgoda nie jest wymagana. W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest leczenie dziecka bez zgody rodzica, a także zatrzymanie dziecka lub nastolatka w szpitalu wbrew woli.


Standardy Medyczne/Pediatria, 2022, T. 19, 791-794

Abstract:

Consent to treatment is one of the basic rights of patients and the duties of a doctor. Treatment of adolescents over 16 years of age should take place with their consent, and parental consent is not sufficient. The written form of consent to treatment is required by law only when the medical procedure poses an increased risk for the patient. To submit this type of declaration of will remotely, the use of an advanced electronic signature is required. Consent to treatment should always be preceded by the doctor’s fulfillment of the information obligation. The consent is not required to undertake compulsory treatment. In exceptional circumstances, it is possible to treat a child without the parent’s consent, as well as to detain a child or teenager in the hospital against their will.


Standardy Medyczne/Pediatria, 2022, T. 19, 791-794


10 zł

author-image

Tamara Zimna