Ból pleców u dzieci i młodzieży z punktu widzenia ortopedy


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Ból pleców u dzieci i młodzieży jest częstą dolegliwością. Do czynników ryzyka jego wystąpienia należą: starszy wiek, płeć żeńska, wyższy wzrost, dodatni wywiad rodzinny, wyczynowe uprawianie sportu, mała aktywność fizyczna, przewlekły stres. Źródłem bólu pleców mogą być czynniki pozakręgosłupowe, jak również związane z zaburzeniami kręgosłupa i jego układu mięśniowo-stawowego. Badanie kliniczne powinno zostać poprzedzone dokładnym wywiadem dotyczącym bólu pleców. Podstawowymi badaniami obrazowymi w diagnostyce są badanie rentgenowskie (RTG), rezonans magnetyczny (RM) i tomografia komputerowa (TK). Diagnostyka laboratoryjna obejmuje ocenę czynników zapalnych – białka C-reaktywnego (ang. C-reactive protein, CRP), odczynu Biernackiego (OB) – oraz enzymów kostnych: dehydrogenazy mleczanowej (ang. lactate dehydrogenase, LDH) i fosfatazy alkalicznej (ang. alkaline phosphatase, ALP) oraz osteokalcyny. W przypadku bólu przewlekłego i nocnego konieczne jest przeprowadzenie pełnej diagnostyki pod kątem zmian nowotworowych. W diagnostyce różnicowej nie można zapominać o podłożu zapalnym dolegliwości oraz osteoporozie i związanych z nią złamaniach kompresyjnych jako źródle bólu. Należy pamiętać, że zarówno nadmierna aktywność fizyczna, jak i jej brak mogą skutkować bólem pleców.
Standardy Medyczne/Pediatria 2023, T. 20, 404-411

Abstract:

Back pain in children and adolescents is a common complaint. The risk factors for its occurrence include older age, female sex, greater body height, positive family history, competitive sports, low physical activity, and chronic stress. Back pain may be caused by extravertebral factors as well as those related to disorders of the musculoskeletal system. The clinical examination should be preceded by obtaining a thorough medical history of back pain. The primary imaging tests in diagnostics are X-ray, magnetic resonance imaging (MRI) and computed tomography (CT). Laboratory diagnostics includes the assessment of inflammatory factors – C-reactive protein (CRP), erythrocyte sedimentation rate (ESR) – and the bone enzymes lactate dehydrogenase (LDH) and alkaline phosphatase (ALP), as well as osteocalcin. In the case of chronic and night pain, full diagnostics should be performed for neoplastic process. In the differential diagnosis, one should not forget about the inflammatory background of the ailments and about osteoporosis and related compression fractures as a source of pain. It should be remembered that both excessive physical activity and lack of it can be associated with the occurrence of back pain.


12 zł

author-image

Artur Oberc

author-image

Jerzy Sułko