Znaczenie podania donosowego Polyvaccinum mite. Kluczowa rola błony śluzowej nosa w profilaktyce infekcji dróg oddechowych


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Jedną z najczęstszych przyczyn wizyt małych dzieci u lekarza pediatry są nawracające infekcje dróg oddechowych. Niepokój rodziców wzbudzają zbyt duża liczba infekcji w roku, ich nasilony przebieg, przedłużanie się, towarzyszące objawy dodatkowe lub brak oczekiwanej poprawy po standardowym leczeniu. Szczególne miejsce w postępowaniu zajmuje aktywna stymulacja układu odpornościowego polegająca na podawaniu lizatów bakteryjnych. To metoda, którą można stosować w profilaktyce nawracających zakażeń górnych dróg oddechowych u dzieci w wieku od 6 miesięcy, młodzieży oraz dorosłych. Preparaty lizatów zawierają mieszaninę antygenów bakteryjnych pozyskanych z tych bakterii, które stanowią najczęstszy czynnik etiologiczny zakażeń dróg oddechowych u dzieci i dorosłych. W swoim składzie mają zazwyczaj wiele gatunków bakterii bądź tylko ich fragmenty. Obecnie dostępne na polskim rynku preparaty immunomodulujące są skuteczne w profilaktyce i leczeniu zarówno ostrych, jak i nawracających infekcji górnych dróg oddechowych u dzieci i pacjentów dorosłych. Szczególna rola, jaką odgrywa błona śluzowa nosa w obronie przed infekcjami, wynika z budowy i fizjologii jamy nosowej, aktywności miejscowego układu odpornościowego [tkanka limfatyczna związana z nosem (ang. nasal associated lymphoid tissue, NALT)], indukcji komórek T pamięci miejscowej. Właściwości te wskazują, że podawanie lizatów bakteryjnych drogą donosową może być wysoce skuteczne. Polyvaccinum mite to jedyny lizat bakteryjny do podawania donosowego. Biorąc pod uwagę sposób podaży tej szczepionki, ma ona niezwykły potencjał wywoływania skutecznej odpowiedzi immunologicznej na zawarte w niej antygeny bakteryjne, a jednocześnie jest bardzo bezpieczna. Potwierdzają to liczne doświadczenia kliniczne lekarzy stosujących preparat.
Standardy Medyczne/Pediatria 2023, T. 20, 451-456

Abstract:

Recurrent respiratory infections are one of the most common reasons for young children’s visits to the paediatrician. Parents are worried about too many infections in a year, their intensified course, their prolongation, accompanying additional symptoms or lack of expected improvement after standard treatment. Active stimulation of the immune system by administering bacterial lysates has a special role in the management of recurrent respiratory infections. It is a method that can be used to prevent recurrent upper respiratory tract infections in children from 6 months of age, adolescents and adults. Bacterial lysates contain a mixture of antigens derived from these bacteria that are the most common etiological agents of respiratory tract infections in children and adults. They usually contain many species of bacteria or only their fragments. Immunomodulatory specimens currently available on the Polish market are effective in the prevention and treatment of both acute and recurrent upper respiratory tract infections in children and adults. The special role played by the nasal mucosa in defence against infections results from: the structure and physiology of the nasal cavity, the activity of the local immune system [nasal associated lymphoid tissue (NALT)], the induction of local memory T cells. These properties indicate that intranasal administration of bacterial lysates can be highly effective. Polyvaccinum mite is the only bacterial lysate for intranasal administration. Because of the administration method, it has the extraordinary potential to induce an effective immune response to the bacterial antigens and at the same time it is very safe. This is confirmed by vast clinical experience of doctors using Polyvaccinum mite.


10 zł

author-image

Adam J. Sybilski