Przetaczanie krwi i preparatów krwiopochodnych u noworodków


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Transfuzje krwi są nieodłącznym elementem postępowania leczniczego/ratowania życia na każdym etapie egzystencji człowieka. Jednakże okres noworodkowy wiąże się ze szczególną specyfiką tego postępowania, zarówno w zakresie wskazań do przetoczenia, doboru preparatu na podstawie opracowanych grup krwi matki i dziecka, jak i wykonania samej procedury. Szczególną grupą pacjentów, obarczoną znacznie większym ryzykiem konieczności wykonania transfuzji z jej wczesnymi i późnymi następstwami, są noworodki urodzone przedwcześnie, zwłaszcza skrajnie niedojrzałe, u których nadal na całym świecie nie ustalono jednolitych kryteriów wskazań do toczenia. W artykule przedstawiono światowe trendy oraz aktualne polskie zalecenia dotyczące leczenia krwią.


Standardy Medyczne/Pediatria, 2023, T. 20, 661-673

Abstract:

Blood transfusions are an inseparable element of medical/life-saving procedures at every stage of human existence. However, the neonatal period is associated with a special specificity of this procedure, both in terms of indications for transfusion, selection of the preparation based on the blood groups of the mother and child, and the procedure itself. A special group of patients at a much higher risk of the need for transfusion with its early and late consequences are premature infants, especially those extremely immature, for whom there are still no uniform criteria for indications for transfusion around the world. The author of the following article presents global trends and current Polish recommendations regarding blood therapy.

 

Standardy Medyczne/Pediatria, 2023, T. 20, 661-673


12 zł

author-image

Arleta Zajączkowska-Sadlok

author-image

Katarzyna Wróblewska-Seniuk