Eozynofilia u dzieci i młodzieży – praktyczny algorytm postępowania


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Eozynofile to rodzaj leukocytów należących do populacji granulocytów, pełniących ważną funkcję we wrodzonych mechanizmach odporności. Aktywowane eozynofile gromadzą się w tkankach i uwalniają związki, które potencjalnie mogą prowadzić do ich uszkodzenia. Eozynofilia jest stanem, w którym stężenie granulocytów kwasochłonnych we krwi obwodowej przekracza 500 komórek/µl, stężenie > 1500 komórek/µl określane jest jako hipereozynofilia. Hipereozynofilię z towarzyszącym uszkodzeniem narządowym określa się jako zespół hipereozynofilowy. Eozynofilia może występować jako zaburzenie pierwotne lub wtórne. U pacjentów w populacji pediatrycznej dominują wtórne przyczyny eozynofilii — najczęściej choroby alergiczne,
reakcje nadwrażliwości na leki, infekcje pasożytnicze, ponadto choroby przewodu pokarmowego, choroby autoimmunizacyjne, pierwotne niedobory odporności, zespoły paranowotworowe. Pierwotna eozynofilia, w której eozynofile są częścią klonu nowotworowego, jest rzadka. Postępowanie wobec pacjenta z eozynofilią zależy od danych uzyskanych z wywiadu, obecności ewentualnych objawów, odchyleń w badaniu przedmiotowym i badaniach dodatkowych oraz stopnia nasilenia eozynofilii. Przydatnym narzędziem w postępowaniu z pacjentem z eozynofilią może być zaproponowany algorytm.


Standardy Medyczne/Pediatria 2024, T. 21, 351-357

Abstract:

Eosinophils are a population of granulocytes with an important role in innate immune mechanisms. Activated eosinophils accumulate in tissues and release compounds that can potentially lead to tissue damage. Eosinophilia is defined as eosinophils concentration in the peripheral blood exceeding 500 cells/µl, a concentration > 1500 cells/µl is referred to as hypereosinophilia. Hypereosinophilia with associated organ damage is referred to as hypereosinophilic syndrome. Eosinophilia can be either a primary or secondary disorder. In pediatric patients secondary causes of eosinophilia predominate - most often allergic diseases, hypersensitivity reactions to drugs, parasitic infections, in addition to gastrointestinal diseases, autoimmune diseases, primary
immunodeficiencies, paraneoplastic syndromes, graft versus host disease, sickle cell anemia, adrenal insufficiency. Primary eosinophilia, in which eosinophils are part of the neoplastic clone, is rare. The management of a patient with eosinophilia depends on the data obtained from the history, the presence of symptoms, if any, abnormalities in the physical examination and additional tests, and the severity of the eosinophilia. Presented algorithm may be a useful tool in the management of a patient with eosinophilia.

Standardy Medyczne/Pediatria 2024, T. 21, 351-357


12 zł

author-image

Paulina Barańska

author-image

Diana Skuzińska

author-image

Piotr Buda

Strona przeznaczona dla lekarzy i osób pracujących w ochronie zdrowia. Wchodząc tu, potwierdzasz, że jesteś osobą uprawnioną do przeglądania zawartych na tej stronie treści.