Radiologia pediatryczna – jak przygotować pacjenta do badań obrazowych


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Badania obrazowe to, w wielu przypadkach, jeden z głównych czynników warunkujących postawienie prawidłowej diagnozy i rozpoczęcie leczenia. Stanowią one nie tylko zasadniczy element procesu diagnostycznego, ale także służą do monitorowania prowadzonej terapii. Wybór odpowiedniej metody obrazowania, jak również prawidłowe przygotowanie pacjenta do badania, odgrywają istotną rolę w szybkim i precyzyjnym rozpoznaniu patologii oraz zapobiegają niepotrzebnemu mnożeniu lub powtarzaniu badań. Głównym celem tego opracowania jest dostarczenie klinicystom, osobom kierującym na badanie i radiologom przydatnych informacji na temat metod obrazowania oraz prawidłowego przygotowania pacjenta pediatrycznego do tych badań. Dane te stanowią przede wszystkim wypracowane przez lata zasady wykonywania procedur radiologicznych u dzieci w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” (IP-CZD) w Warszawie.


Standardy Medyczne/Pediatria 2024, T. 21, 359-365

Abstract:

In many cases, imaging tests are one of the main factors determining the correct diagnosis and treatment. They are not only an essential element of the diagnostic process, but are also used to monitor the treatment. Selection of the appropriate imaging method, as well as proper preparation of the patient for the imaging examination, plays an important role in the quick and precise diagnosis of pathology and prevent unnecessary multiplication or repetition of tests. The main purpose of this article is to provide clinicians, referrers and radiologists with useful information about imaging modalities and how to properly prepare the pediatric patient for these tests. These data represent the principles of performing radiological procedures in children developed over
the years at Department of Radiology at Children’s Memorial Health Institute in Warsaw.


Standardy Medyczne/Pediatria 2024, T. 21, 359-365


12 zł

author-image

Dorota Majak

author-image

Katarzyna Biarda

Strona przeznaczona dla lekarzy i osób pracujących w ochronie zdrowia. Wchodząc tu, potwierdzasz, że jesteś osobą uprawnioną do przeglądania zawartych na tej stronie treści.