Niepowodzenie w leczeniu? Co zrobić, żeby nie zapłacić.


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych pociąga za sobą ryzyko popełnienia błędu w sztuce i odpowiedzialności lekarza z tego tytułu. W związku z dynamicznym rozwojem medycyny, liczba błędów w sztuce ciągle wzrasta, pacjenci zaś wnoszą coraz więcej roszczeń w związku ze szkodą, jakiej doznali w wyniku popełnionych błędów medycznych. Roszczenia pacjentów dotyczą nie tylko błędów o charakterze ściśle medycznym, ale także błędów związanych z naruszeniem ich praw w procesie leczenia. Zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela uzależniony jest przede wszystkim od formy wykonywania zawodu przez lekarza, a co za tym idzie – od rodzaju zawartej umowy ubezpieczenia. W przypadku lekarzy, którzy nie są zobowiązani do zawarcia obligatoryjnych umów ubezpieczenia OC, jedyną ochroną przed poniesieniem odpowiedzialności cywilnej za popełniony błąd jest zawarcie dobrowolnej umowy ubezpieczenia. Zakres umów dobrowolnych określają każdorazowo ogólne warunki ubezpieczeń tworzone przez poszczególnych ubezpieczycieli, przyczym nie każda polisa obejmuje odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku naruszenia praw pacjenta, w tym prawa do informacji, wyrażenia świadomej zgody i prawa do poufności.

Abstract:

Provision of medical care is associated with the risk for medical malpractice and physician’s responsibility. Due to dynamic advancements in medicine, the number of professional errors is increasing, and the patients file more legal claims for damages they have experienced as a result of medical incompetence. Patients’ claims do not refer only to strictly medical errors but also to those violating patients’ rights during the course of treatment.The range of the insurer’s responsibility depends mainly on the form of practising profession by the physician, which is connected with a type of insurance contract that has been entered into. In the case of physicians who are not obliged to enter into mandatory civil liability insurance contracts, the only protection against bearing civil responsibility for an error is a voluntary insurance contract. The scope of voluntary contracts are determined by general insurance terms and conditions formed by individual insurers, however, not each insurance policy comprises responsibility for damages resulting from violation of the patient’ rights, including the right to information, conscious consent and confidentiality.


author-image

mgr Justyna Zajdel

author-image

Radosław Zajdel