Przyczyny zgonów dzieci i młodzieży w wieku 1–19 lat w Polsce w latach 1999–2006.


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Cel.
Ocena przyczyn zgonów dzieci i młodzieży w okresie 1999–2006.

Materiały i metody.
Obliczenie i porównanie współczynników umieralności ogółem i wg przyczyn zgonów na podstawie indywidualnych rekordów z polskiego rejestru zgonów i danych o wielkości populacji. Istotność statystyczną zmiany w czasie współczynnika umieralności badano, szacując regresję liniową.

Wyniki.
Umieralność ogółem i z powodu przyczyn zewnętrznych uległa zmniejszeniu w każdym analizowanym przedziale wieku. Główną przyczyną zgonów były wypadki komunikacyjne. Stwierdzono zmniejszenie umieralności z powodu przyczyn wewnętrznych u pacjentów w wieku 1– 4 lat w przypadku nowotworów złośliwych, chorób układu nerwowego i wad wrodzonych, a w wieku 15–19 lat z powodu innych schorzeń wewnętrznych.

Wnioski.
Utrzymujące się różnice w porównaniu z krajami Europy Zachodniej wskazują na konieczność wprowadzenia systemowych rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo środowiska wychowania, nauczania i wypoczynku dzieci i młodzieży.

Abstract:

Objectives.
Children and adolescents mortality assessment in years 1999–2006.

Materials and methods.
Mortality rates (total andby cause) assessment according to individual records from Polish mortality register and population estimates. Trends in mortality rates were estimated by linearregression.

Results.
Total mortality and mortality due to external causes have declined in each analysed age group.Transportation accidents were main cause of death. In age 1–4 years mortality due to cancer, neurological disorders and congenital malformations, and in age 15–19 years mortality due to other internal diseases have declined.

Conclusions.
Differences from Western Europe countries indicate need for solutions increasing children’s and adolescents’ safety with regard to home, education and leisure environment.author-image

Grupa Ekspertów

Strona przeznaczona dla lekarzy i osób pracujących w ochronie zdrowia. Wchodząc tu, potwierdzasz, że jesteś osobą uprawnioną do przeglądania zawartych na tej stronie treści.