Ocena wiedzy kobiet na temat konieczności suplementacji diety kwasem foliowym w okresie prenatalnym i w ciąży.


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Wstęp.
Kwas foliowy pełni ważną rolę w profilaktyce wad wrodzonych u dzieci. Jego odpowiednia podaż wpływa istotnie na zmniejszenie częstości występowania wad cewy nerwowej.

Cel pracy.
Ocena stanu wiedzy kobiet po porodzie na temat konieczności zażywania kwasu foliowego w okresie prekoncepcyjnym i w ciąży.

Materiał i metoda.
Badaniem objęto 330 kobiet, wśród których przeprowadzono anonimowe badanie ankietowe na temat konieczności zażywania kwasu foliowego w okresie prekoncepcyjnym i w ciąży.

Wyniki.
Stwierdzono, że 60% ankietowanych kobiet jest świadoma pozytywnego wpływu kwasu foliowego na rozwój płodu, jednak tylko 35,5% spośród nich zażywała kwas foliowy w okresie prekoncepcyjnym. Kobiety przed ukończeniem 25. r.ż. istotnie rzadziej zażywały kwas foliowy przed ciążą. Najczęściej podawanym źródłem wiedzy na temat kwasu foliowego byli pracownicy służby zdrowia, media, znajomi i szkoła.

Wnioski.
Mimo akcji uświadamiających prowadzonych w Polsce podaż kwasu foliowego przez kobiety ciężarne jest wciąż niewystarczająca, dlatego celowe jest wzmożenie edukacji prozdrowotnej przyszłych matek i propagowanie suplementacji codziennej diety kwasem foliowym.

Abstract:

Introduction.
Folic acid plays a significant role in prevention of children’s congenital anomalies. The properfolate in take substantially reduces the incidence ofneural tube defects.

Objectives.
Knowledge assessment of women after childbirth concerning folic acid supplementation necessity during periconceptional age and in the pregnancy.

Material and methods.
The study of 330 women, among which questionnaire survey were conducted about necessity of folic acid supplementation during periconceptional age and pregnancy.

Results.
Out of 330 surveyed women, 60% of them had known about positive folic acid influence on fetal development. However, only 35,5% of them took folic acid of childbearing age. Women under 25 years old significantly less often took folic acid before pregnancy. The most common information sources of folate were physicians, media, friends and school.

Conclusions.
Although the folic acid supplementation is highly recommended by the public campaigns its administration by pregnant women is still insufficient. This is the reason why there should be a special health supporting program introduced to promote the folic acid supplementation in future mothers’ diet.author-image

Grupa Ekspertów