Gdy dziecko nie mówi - uwagi kliniczne o opóźnionym rozwoju mowy


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Rozwój dziecka obejmuje zmiany na podłożu biologicznym, emocjonalnym i psychologicznym, które zachodzą od urodzenia od okresu młodzieńczego. Ocena granic normy u dziecka należy do najtrudniejszych zadań lekarza z uwagi na dużą zmienność osobniczą i wieloczynnikowe uwarunkowania genetyczne i środowiskowe. Obserwuje się odmienności rozwojowe nawet u dzieci, których rozwój przebiega fizjologicznie prawidłowo. Łatwo przeoczyć wówczas początek procesu patologicznego. Podobne trudności napotyka się przy konieczności oceny rozwoju mowy dziecka. Celem pracy było omówienie przyczyn opóźnionego rozwoju mowy u dzieci, a także nakreślenie możliwości diagnostycznych w przypadku, gdy podejrzewa się zaburzenia rozwoju mowy i języka. Przedstawiono etapy prawidłowo przebiegającego rozwoju mowy u dzieci od urodzenia do 6/7 roku życia w celu umożliwienia lepszej oceny wskazań do specjalistycznej interwencji w wątpliwych przypadkach. Zwrócono uwagę na główne przyczyny zaburzeń rozwoju mowy (np. niedosłuch, zaburzenia neurologiczne, wady anatomiczne obwodowego narządu mowy), jak też na konieczność wielokierunkowej diagnostyki specjalistycznej (ogólnopediatrycznej, audiologicznej, neurologicznej, psychiatrycznej, logopedycznej, psychologicznej).

Abstract:

Child development refers to the biological, psychological and emotional changes that occur in human beings between birth and the end of adolescence. Assessment of the standards in child development is a difficult task for doctors because these developmental changes may be strongly influenced bygenetic factors and events during child`s postnatal life. There is considerable variation in the achievement of milestones, even between children with developmental trajectories within the normal range. That is why it is easy to overlook the beginning of pathological process. The same difficulties are present when child`s speech is evaluated. The aim of the study was to present main reasons leading to abnormal speech development and to answer the question: what should the doctor do if the child’s speech / language appears to be delayed? A checklist of milestones for the normal development of speech and language skills in children from birth to 6/7 years of age is included on the following pages. These milestones help doctors if a child may need extra help and requires professional attention. The main causes of speech development were mentioned such as hearing loss, neurological diseases, anatomical anomaly including speech organs. The role of the specialist consultations were underlined.author-image

Grupa Ekspertów

Strona przeznaczona dla lekarzy i osób pracujących w ochronie zdrowia. Wchodząc tu, potwierdzasz, że jesteś osobą uprawnioną do przeglądania zawartych na tej stronie treści.