prowadzacy-image

Magdalena Rutkowska


Dr hab. n. med. Magdalena Rutkowska, prof IMiD
Kierownik Kliniki Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie (1997-2023).

Zakład Epidemiologii i Biostatystyki IMiD, pediatra, neonatolog 


Stopień doktora nauk medycznych uzyskała w 1993 r. w Instytucie Matki i Dziecka na podstawie rozprawy „Kryteria kwalifikacji do leczenia noworodków z zespołem zaburzeń oddychania (RDS) sztucznym surfaktantem Exosurf. Analiza 109 przypadków”. W 2006 r., w tej samej jednostce naukowej, uzyskała stopień doktora habilitowanego na podstawie pracy „Ocena rozwoju dzieci urodzonych przedwcześnie. Dwuletnie prospektywne badania kohortowe”. Od 2009 r. jest profesorem IMiD.
Autorka ponad 80 prac naukowych, w tym monografii i rozdziałów do podręczników opublikowanych w piśmiennictwie polskim i zagranicznym. Wykładowca na licznych zjazdach krajowych i zagranicznych oraz kursach.
Stypendystka Rządu Francuskiego, od 1990 r. na stałe współpracuje ze Szpitalem Uniwersyteckim w Clamart pod Paryżem, placówką naukową INSERM w Paryżu oraz (od 2000 r.) z Uniwersytetem Paris-Est Marne-la-Vallée w Paryżu.
Twórczyni 2-letnich studiów podyplomowych (w latach 2010-2012) organizowanych wspólnie z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym i Uniwersytetem Paris-Est Marne-la-Vallée zatytułowanych „Etyka lekarska i praktyki medycznej (ELiOM)” oraz studium „Etyka a praktyka lekarska w perinatologii i pediatrii” organizowanego w latach 2013-2015 na terenie Instytutu Matki i Dziecka.
W 2009 r. utworzyła i została przewodniczącą 21-osobowego Zespołu ds. Rekomendacji Etycznych w Perinatologii, który w 2011 r. wydał pierwsze w Polsce „Rekomendacje dotyczące postępowania z matką i noworodkiem urodzonym na granicy możliwości przeżycia z uwzględnieniem aspektów etycznych”. 
Następnie, wraz z 7-osobową grupą reprezentującą zarówno środowisko medyczne, jak i psychologiczne, prawne i filozoficzne, opracowała standard: „Zasady postępowania w neonatologii przy podejmowaniu decyzji o objęciu opieką paliatywną uwzględniające racje etyczne” wydany przez Polskie Towarzystwo Neonatologiczne w ramach „Standardów opieki medycznej nad noworodkiem w Polsce”, po raz ostatni w 2023 r. 
W latach 2016-2019, wraz z 6-osobowym gronem wykładowców, zorganizowała cykliczne seminarium „Praktyka postępowania w paliatywnej opiece perinatalnej NEOPALLIUM” przeznaczone dla szeroko rozumianego środowiska medycznego. 
W 2018 r., wraz z 28-osobowym gronem wybitnych specjalistów zajmujących się tematyką opieki paliatywnej, opublikowała książkę „Postępowanie paliatywne w opiece perinatalnej: praktyka kliniczna, etyka, prawo, psychologia” (pod red. M. Rutkowskiej i S. Szczepaniaka), wydaną przez PZWL.

Członkini towarzystw naukowych, m.in.:
Członkini i wiceprzewodnicząca Rady Naukowej przy Instytucie Matki i Dziecka,
Przewodnicząca Komisji Bioetycznej przy Instytucie Matki i Dziecka (2014-2021),
Członkini Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN (od 2017 r. do teraz),
Przewodnicząca Zespołu ds. Rekomendacji Etycznych w Perinatologii,
Członkini zarządu Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego, 
Członkini Francuskiego Towarzystwa Neonatologicznego,
Członkini Commission éthique de la Société Française de Néonatologie.

Interesuje się problemami oddechowymi u noworodka (w szczególności leczeniem surfaktantem i dysplazją oskrzelowo-płucną), długofalową oceną rozwoju noworodka urodzonego przedwcześnie, opieką paliatywną w okresie perinatalnym, problemami etycznymi.