Nowe wytyczne dotyczące diagnostyki i leczenia czerniaka skóry u dzieci i młodzieży

2022-02-21

article image

Nowe wytyczne dotyczące diagnostyki i leczenia czerniaka skóry u dzieci i młodzieży

Opracowanie na podstawie: Ferrari A, Lopez Almaraz R, Reguerre Y i wsp. Cutaneous melanoma in children and adolescents: The EXPeRT/PARTNER diagnostic and therapeutic recommendations. Pediatr Blood Cancer 2021;68(Suppl. 4):e28992.

Jednym z najczęstszych nowotworów złośliwych w populacji ogólnej jest czerniak skóry, rozpoznawany u ok. 20 na 100 tys. osób rocznie1. Ryzyko zachorowania wzrasta z wiekiem; w populacji pediatrycznej roczna zapadalność jest istotnie mniejsza niż u dorosłych – ok. 4,5 na 1 mln. Zdecydowanie częściej jednak choruje młodzież – roczna zapadalność w wieku 15-19 lat wynosi 15 na 1 mln3.

W 2021 r. na łamach czasopisma Pediatric Blood & Cancer ukazały się nowe wytyczne European Cooperative Study Group for Pediatric Rare Tumors (EXPeRT) poświęcone diagnostyce i leczeniu czerniaka skóry u pacjentów pediatrycznych. W publikacji podkreślono trudności diagnostyczne, jakie mogą sprawiać te złośliwe zmiany skórne. U dzieci, szczególnie w wieku przedpokwitaniowym, mogą być one bezbarwnikowe lub guzkowe. Ułatwiająca identyfikację podejrzanych zmian u dorosłych zasada ABCDE (Asymmetry – asymetria; irregular Border – nieregularne brzegi; variegated Color – niejednorodny kolor; Diameter > 6 mm – średnica > 6 mm oraz Evolution – ewolucja) może prowadzić do nieprawidłowych rozpoznań u pacjentów pediatrycznych. Również w badaniach histopatologicznych dziecięca postać czerniaka istotnie różni się od zmian obserwowanych u dorosłych oraz może być trudna do zróżnicowania z innymi zmianami o pośrednim charakterze, jak np. znamię Spitz.

U większości pacjentów pediatrycznych choroba ma charakter zlokalizowany (u 85-90% I lub II stopień zaawansowania) i może być leczona poprzez chirurgiczną szeroką resekcję zmiany. Rokowanie u tych pacjentów jest dobre, natomiast istotnie gorsze jest 5-letnie przeżycie u osób z zajęciem węzłów chłonnych lub odległymi przerzutami. Ze względu na dość niską zapadalność na czerniaka u dzieci możliwość przeprowadzania badań klinicznych jest ograniczona i większość danych pochodzi z badań z udziałem dorosłych.

Szczegółowe zalecania zespołu EXPeRT dotyczące diagnostyki i leczenia czerniaka u dzieci i młodzieży oraz monitorowania efektów terapii i postępowania w sytuacjach szczególnych u pacjentów pediatrycznych z tym rozpoznaniem są dostępne pod adresem: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/pbc.28992


Podobne aktualności

Strona przeznaczona dla lekarzy i osób pracujących w ochronie zdrowia. Wchodząc tu, potwierdzasz, że jesteś osobą uprawnioną do przeglądania zawartych na tej stronie treści.