X edycja konferencji „Standardy medyczne w praktyce neonatologicznej i pediatrycznej”

4-5 marca 2022 r. odbyła się jubileuszowa X edycja kon­ferencji „Standardy medyczne w praktyce neonatolo­gicznej i pediatrycznej”. Niestety, ze względu na sytu­ację epidemiczną, mimo początkowych prób organi­zacji wydarzenia w formie stacjonarnej, byliśmy zmu­szeni, podobnie jak w ubiegłym roku, zdecydować się na formę on-line. W celu utrzymania dotychczasowej miłej tradycji związanej z miejscem obrad nasi wy­kładowcy łączyli się z Państwem z hotelu Sheraton Grand Warsaw.

Ze względu na działania wojenne w Ukrainie otwarcie konferencji zdominowały gesty solidarności z ofiarami rosyjskiej napaści – koleżankami i kolegami lekarza­mi pracującymi w Ukrainie, z pacjentami transpor­towanymi w tym czasie do polskich ośrodków pedia­trycznych oraz ze wszystkimi obywatelami Ukrainy.

Z tym tematem był również związany wykład inau­guracyjny Vincenta V. Severskiego – pułkownika pol­skiego wywiadu i pisarza powieści sensacyjnych, któ­ry przez prawie 30 lat pracował jako oficer operacyjny i odbył kilkadziesiąt misji w prawie 100 krajach. Za­planowany temat wystąpienia brzmiał: „Czy pacjent mówi prawdę?”. W pierwszej części wykładu nasz gość nawiązał do tematu kłamstw w relacji lekarz – rodzic pacjenta i lekarz – pacjent, jednak w dalszej części rozszerzył wystąpienie o sytuację agresji Ro­sji w Ukrainie.

Kolejne wykłady, obejmujące specjalistyczne obszary pediatryczne, wygłosili wybitni neonatolodzy i pedia­trzy. Po każdym wystąpieniu uczestnicy mieli możli­wość uzyskania natychmiastowej odpowiedzi na nur­tujące pytania związane z danym zagadnieniem – ich liczba potwierdza ogromne zainteresowanie prezen­towaną tematyką.

Jubileuszowa X edycja konferencji była również oka­zją do ogłoszenia 2 premier książkowych. Jako pierw­szy zaprezentowano podręcznik „Pediatria w prakty­ce lekarza POZ” pod redakcją prof. Anny Dobrzań­skiej, dra Łukasza Obryckiego i prof. Piotra Sochy. To pierwsza tego typu pozycja na rynku przedstawia­jąca w sposób skondensowany i przede wszystkim praktyczny aktualną wiedzę na każdy temat z listy możliwych problemów zgłaszanych w podstawowej opiece zdrowotnej przez rodziców pacjentów w róż­nym wieku – od noworodka przez dziecko w okresie przedszkolnym do nastolatka. Kolejną pozycją była aktualizacja „Standardów opieki ambulatoryjnej nad dzieckiem urodzonym przedwcześnie – zaleceń PTN i PTP”. Książka zawiera 19 rozdziałów, w tym 4 no­we oraz 12 zaktualizowanych. Publikacja po raz ko­lejny udowadnia, że opieka nad dzieckiem urodzo­nym przedwcześnie nie kończy się w momencie wy­pisu z oddziału noworodkowego, a powinna trwać przez całe życie pacjenta. Mamy nadzieję, że wspólne zalecenia Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego i Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, a zwłaszcza nowe rekomendacje będące odpowiedzią na sygnali­zowane przez środowisko pediatrów i neonatologów potrzeby, okażą się równie przydatne jak poprzednie.

Tegoroczna konferencja zgromadziła przed ekranami prawie 500 lekarzy. Prezentowane wykłady poświę­cone diagnostyce oraz leczeniu noworodków, nie­mowląt i dzieci starszych spotkały się z ogromnym zainteresowaniem, czego dowodem była liczba pytań do niektórych wystąpień – ze względu na ogranicze­nia czasowe nie wszystkie mogły zostać skomentowa­ne przez wykładowców. Postaramy się o rozszerzenie prezentowanych przez prelegentów tematów w formie artykułów, które zostaną opublikowane na łamach „Standardów Medycznych Pediatria”.

Wszystkim Uczestnikom dziękujemy za udział w kon­ferencji, a Sponsorom za wsparcie w czasie organiza­cji. Bez Państwa nieocenionej pomocy zorganizowa­nie tego wydarzenia nie byłoby możliwe.

Mamy nadzieję, że kolejna edycja odbędzie się już w formie stacjonarnej lub co najmniej hybrydowej, zdajemy sobie bowiem sprawę, że nasza konferen­cja była (i będzie) również okazją do bezpośrednich spotkań i wymiany wzajemnych doświadczeń, czego – jesteśmy przekonani – zarówno nam, jak i Państwu brakuje.

Do zobaczenia 3-4 marca 2023 r.!

Redakcja