Zasady publikacji i recenzji

Zasady publikacji, recenzji oraz zasady etyczne
Editorial policy and ethical considerations
Oświadczenie autora
Author`s declaration

 

Zasady publikacji, recenzji oraz zasady etyczne prac publikowanych w czasopiśmie „Standardy Medyczne Pediatria”, zgodnie z Publication Ethics and Malpractice

 

 

Statement requirements

1. Zespół redakcyjny „Standardów Medycznych Pediatria” W skład zespołu redakcyjnego wchodzą:

 • redaktor naczelny: prof. dr hab. n. med. Piotr Socha (p.socha@ipczd.pl) − Klinika Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii, Instytut „Pomnik − Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie;

 • zastępca redaktora naczelnego: dr hab. n.med. Łukasz Obrycki (lukasz.obrycki@standardy.pl) – Klinika Nefrologii, Transplantacji Nerek i Nadciśnienia Tętniczego, Instytut „Pomnik − Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie;

 • koordynator naukowy: prof. dr hab. n. med. Mieczysław Litwin 

 • redaktor: lek. Michał Pac (michal.pac@standardy.pl) – Klinika Nefrologii, Transplantacji Nerek i Nadciśnienia Tętniczego Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”;

 • redaktor: Jan Koziej (jan.koziej@standardy.pl)
 • sekretarz redakcji: Jacek Kuczyński (jkuczynski@standardy.pl);

 • korektor: Katarzyna Sosnowicz (katarzyna.sosnowicz@standardy.pl).

2. Wydawca i właściciel czasopisma
Czasopismo „Standardy Medyczne” jest własnością wydawnictwa Media-Press sp. z o.o. Adres

siedziby wydawnictwa: Warszawa 01-381, ul. Powstańców śląskich 26a. Dane wydawnictwa oraz osoby kontaktowe zamieszczone są na stronie www.standardy.pl w zakładce Kontakt oraz w stopce strony.

3. Nazwa czasopisma

Głównym tytułem czasopisma jest człon „Standardy Medyczne” z określeniem poszczególnych obszarów tematycznych. Nasze czasopisma to:

 • „Standardy Medyczne Pediatria”;

 • „Standardy Medyczne Problemy Chirurgii Dziecięcej”;

 • „Standardy Medyczne Profilaktyka Zdrowotna”.

  Czasopismo nosi tytuł „Standardy Medyczne Pediatria”.

  4. Strona internetowa
  Wydawca oświadcza, że dołożył wszelkich starań, aby informacje publikowane na stronie www.standardy.pl były przygotowane starannie, zgodnie z dostępną wiedzą oraz spełniały wszelkie zasady merytoryczne i etyczne.

  5. Cykl wydawniczy czasopisma „Standardy Medyczne Pediatria”
  Czasopismo jest dwumiesięcznikiem. Publikowane jest 6 razy w roku. Redakcja dokłada wszelkich starań, aby kolejne numery czasopisma były wydawane w odpowiednim, przewidzianym w cyklu terminie.

  6. Odpowiedzialność autorów

 • -  Publikacja prac w czasopiśmie jest bezpłatna.

 • -  Autor/autorzy zgłoszonych prac zobligowani są do aktywnego uczestnictwa w przygotowywaniu pracy do publikacji, w tym do nanoszenia poprawek i korekty błędów merytorycznych wynikających z recenzji i/lub błędów wynikających z korekty stylistycznej (szczegółowe zasady opisane w zasadach publikacji i recenzji).

 • -  Autor/autorzy zgłoszonych prac zobowiązani są także do przesłania wypełnionego oświadczenia, w którym informuje/-ą, że:

 • praca nie była wcześniej publikowana, z wyjątkiem publikacji o charakterze zaleceń postępowania opracowanych przez Grupy Robocze Towarzystw Naukowych, grupy eksperckie lub jako standardy eksperckie;

 • wszyscy autorzy zaakceptowali ostateczną formę artykułu i wyrażają zgodę na jego publikację;

 • potencjalny konflikt interesów, zarówno finansowy, jak i w stosunku do osób i/lub organizacji, nie występuje lub jeśli występuje, to należy wymienić poszczególne osoby i/lub organizacje;

 • przygotowanie artykułu nie było finansowane lub jeśli było, to należy podać źródło finansowania.

  Oświadczenie dla autorów jest ogólnie dostępne na stronie internetowej czasopisma.

  7. Proces recenzowania prac

  Proces recenzowania prac opisany jest dokładnie w zasadach recenzji poniżej.

  8. Zasady etyczne

 • -  Autorzy prac oryginalnych w odpowiednim formularzu oświadczają, że w czasie prowadzonych przez nich badań były przestrzegane prawa pacjentów zgodnie z zasadami zawartymi w Konwencji Helsińskiej oraz że badania zostały przeprowadzone w zgodzie z wymogami Komisji Bioetycznej oraz lokalnego ustawodawstwa. W przypadku wątpliwości redakcji lub recenzenta co do wyżej wymienionych zasad redakcja ma prawo zażądać od autora pracy kopii zgody Komisji Bioetycznej.

 • -  Poufność pacjenta: Zmiana danych biograficznych pacjenta w celu ochrony jego tożsamości jest formą zmiany danych i należy jej unikać. Jednak autorzy prac klinicznych są zobowiązani do ochrony praw prywatności pacjenta. Należy publikować tylko ważne klinicznie lub naukowo informacje. Dlatego też, jeśli możliwe jest zidentyfikowanie pacjenta na podstawie informacji podanych w artykule, autorzy muszą uzyskać pisemną zgodę pacjenta lub jego/jej opiekuna na opublikowanie jego/jej danych, w tym zdjęć, obrazów radiologicznych itp. Szczegóły dotyczące rasy, pochodzenia etnicznego, pochodzenia kulturowego lub religii jakiejkolwiek osoby biorącej udział w badaniu powinny być ujawnione w tekście tylko wtedy, gdy w opinii autora takie szczegóły mają wpływ na przebieg choroby i/lub leczenie.

 • -  Informacje dotyczące pisania, korygowania oraz dopuszczenia artykułu do druku zawierają zasady publikacji oraz zasady recenzji.

 • -  Wydawca i redakcja dokładają wszelkich starań, aby w czasopiśmie nie pojawiły się żadne niedokładne lub mylące dane, opinie lub oświadczenia. Niemniej merytoryczna treść publikowanych artykułów pozostaje w gestii autora. Za treść publikowanych reklam ani autor, ani redakcja i wydawnictwo nie ponoszą odpowiedzialności.

 • -  Wydawca, redakcja i autorzy dokładają wszelkich starań, aby cytowane w artykułach nazwy leków, ich dawki oraz inne informacje były prawidłowe. Jednak wobec ludzkiej omylności, zmian wiedzy medycznej i nieprzerwanego napływu nowych wyników badań wydawca, redakcja ani autorzy nie mogą gwarantować, że zawarte w artykułach informacje są pod każdym względem wyczerpujące i dokładne; tym samym nie ponoszą odpowiedzialności za konsekwencje wykorzystywania informacji zawartych w publikacji. Zachęcamy czytelników do porównywania zawartych w artykułach informacji z innymi źródłami, a zwłaszcza z odpowiednimi informacjami podanymi przez producenta. Takie postępowanie jest szczególnie istotne w przypadku leków nowych lub rzadko stosowanych.

  9. Prawa autorskie i dostęp do prac

 • -  Informacje o prawach autorskich i licencjach zawierają zasady publikacji zamieszczone na stronie www.standardy.pl

 • -  Czasopismo jest dostępne w prenumeracie płatnej. Artykuły dostępne są na stronie czasopisma w subskrypcji płatnej (najnowsze wydania) oraz bezpłatnej (wydania archiwalne).

10. Zasady archiwizacji nadesłanych prac

W przypadku gdy czasopismo przestanie się ukazywać, wszystkie treści będą przechowywane/archiwizowane na serwerach wydawnictwa Media-Press sp. z o.o. Wszystkie treści opublikowane są dostępne jako reprodukcja cyfrowa w czytelniach Biblioteki Narodowej.

Zasady publikacji

1. W „Standardach Medycznych Pediatria” prezentowane są:

 • publikacje o charakterze zaleceń postępowania opracowane przez Grupy Robocze Towarzystw Naukowych, grupy eksperckie lub jako standardy eksperckie;

 • prace oryginalne o charakterze kliniczno-naukowym, w tym preferowane prace prezentujące pełne i wstępne wyniki badań w ramach grantów instytucjonalnych, MNiSW, statutowych itp.;

 • artykuły poglądowe;

 • metaanalizy i systematyczne przeglądy piśmiennictwa;

 • doniesienia naukowe;

• opisy przypadków klinicznych.

2. Zakres merytoryczny

Tematyka artykułów obejmuje zagadnienia ogólnopediatryczne (w tym z zakresu specjalizacji szczegółowych), psychologii klinicznej, organizacji opieki zdrowotnej, prawa, etyki medycyny itp. Oryginalne publikacje stanowią cenny wkład w rozwój i uaktualnienie wiedzy medycznej. Adresatem prezentowanych artykułów są zwłaszcza pediatrzy pracujący w ośrodkach każdego szczebla referencyjności, lekarze rodzinni, neonatolodzy, specjaliści nauk pokrewnych, a także studenci kierunków medycznych.

3. Wymagania formalno-prawne

Nadesłanie pracy jest równoznaczne z oświadczeniem, że:

 • praca nie była wcześniej publikowana;

 • wszyscy autorzy zaakceptowali ostateczną formę artykułu i wyrażają zgodą na jego publikację w „Standardach Medycznych Pediatria” oraz na stronach internetowych czasopisma;

 • stosowne badania zostały przeprowadzone w zgodzie z wymogami Komisji Bioetycznej oraz lokalnego ustawodawstwa;

 • w czasie badań były przestrzegane prawa pacjentów zgodnie z zasadami zawartymi w Konwencji Helsińskiej.

  Autorzy wykorzystujący materiały pochodzące z innych źródeł powinni uzyskać zgodę na wykorzystanie tych materiałów u autorów pracy i w wydawnictwie, gdzie zostały opublikowane (redakcja nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe dopełnienie tych formalności).

  Jeżeli badanie było sponsorowane lub współfinansowane, należy umieścić informację o źródle finansowania (np. badanie kliniczne, grant statutowy, instytucjonalny, MNiSW lub inne).

Nadesłane prace podlegają anonimowej ocenie przez przynajmniej dwóch recenzentów. Redakcja zastrzega sobie prawo do zamieszczenia komentarza redakcyjnego.

4. Przygotowanie artykułu

 • Dopuszczalnym formatem elektronicznych plików tekstowych jest .doc (kompatybilny z WinWord).

 • Format pdf nie jest akceptowany.

 • Objętość pracy nie powinna przekraczać 12 stron maszynopisu, w szczególnych sytuacjach redakcja może jednak zwiększyć limit stron.

 • Prace powinny być pisane w formacie A4, z podwójnymi odstępami między wierszami, czcionką o wymiarze 12 punktów, z zachowaniem marginesów 2,5 cm z obu stron.

 • Strony należy numerować kolejno, rozpoczynając od strony tytułowej.

 • Propozycje wyróźnienia tekstu należy zaznaczyć pismem pogrubionym (bold).

 • Dopuszcza się używanie ogólnie przyjętych międzynarodowych skrótów medycznych, wytłumaczenie ich pełnej nazwy powinno znaleźć się przy pierwszym ukazaniu się w treści artykułu.

• Przygotowanie piśmiennictwa, rycin i tabel – patrz dalej w tekście.

5. Układ pracy

Tekst publikacji powinien składać się z następujących działów – każdy rozpoczynający się na nowej stronie A4:

 • strona tytułowa;

 • streszczenie i słowa kluczowe w języku polskim i angielskim;

 • główne tezy artykułu;

 • tekst artykułu;

 • kompendium;

 • podziękowania;

 • piśmiennictwo;

 • opisy tabel i rycin;

 • ryciny, zdjęcia i tabele.

6. Strona tytułowa

Na pierwszej stronie powinny się znależć:

 • tytuł pracy w języku polskim i angielskim;

 • pełne imiona i nazwiska wszystkich autorów pracy wraz z tytułem naukowym, numerem afiliacji w formie cyfr arabskich oraz literami odpowiadającymi kryterium autorstwa pracy (patrz: Autorstwo manuskryptu);

 • nazwa ośrodka, z którego pochodzą autorzy pracy, poprzedzona odpowiednim numerem afiliacji;

 • adres autora odpowiedzialnego za korespondencję (w tym niezbędny adres mailowy);

 • informacja o źródle zewnętrznego finansowania badania, jeżeli takie miało miejsce.

  7. Autorstwo manuskryptu

  W przypadku prac przygotowanych przez więcej niż jednego autora kolejność autorów powinna odzwierciedlać merytoryczny wkład i stopień odpowiedzialności za przygotowanie publikacji. Na stronie tytułowej, przy nazwiskach poszczególnych autorów, należy określić formę ich udziału w pracy/badaniu wg poniższej klasyfikacji:

  A – opracowanie koncepcji badania/pracy naukowej; B – zestawienie danych;
  C – analiza i interpretacja danych;
  D – analiza statystyczna;

  E – napisanie artykułu;
  F – merytoryczna recenzja artykułu;
  G – nadzór nad ostateczną wersją artykułu; H – inne – wymienić.

8. Streszczenie

Na drugiej stronie artykułu powinno znajdować się streszczenie pracy w języku polskim oraz abstrakt w języku angielskim (abstract) zawierające zwięzły opis omawianego zagadnienia. W pracach oryginalnych należy zastosować podział streszczenia na: cel (objectives), materiały i metody (materials and methods), wyniki (results) i wnioski (conclusions). Streszczenie nie może przekraczać 250 słów (prace oryginalne) lub 150 (prace poglądowe).

9. Słowa kluczowe

Pod streszczeniem na drugiej stronie należy umieścić słowa kluczowe (3-5) w języku polskim oraz angielskim, w zgodzie z ogólnie przyjętą nomenklaturą Medical Subject Headings Index Medicus (wytyczne dostępne na stronie http://www.nlm.nih.gov/mesh/meshhome.html). Redakcja zastrzega sobie prawo doboru słów kluczowych.

10. Tekst artykułu

W pracach oryginalnych zalecany jest układ strukturalny artykułu z podziałem na: wstęp, cel, materiały i metody, wyniki, dyskusja i wnioski. W pracach poglądowych, opisach przypadków można zastosować inny układ podrozdziałów.

11. Podziękowania

Dopuszcza się miejsce na podziękowania pod tekstem artykułu, powinny one dotyczyć wyłącznie osób, które w znaczący sposób przyczyniły się do przeprowadzenia obserwacji/badania.

12. Piśmiennictwo

 • Piśmiennictwo powinno być ułożone w kolejności cytowania – należy je umieszczać wyłącznie na końcu dokumentu.

 • Odnośniki do pozycji piśmiennictwa w tekście należy wpisywać w skrypcie górnym, np.: 1, lub w nawiasach kwadratowych, jeżeli zachodzi potrzeba użycia więcej niż jednego odnośnika, np.: [1, 2, 5]; nie należy mieszać obu sposobów.

 • Liczba cytowanych prac nie może przekraczać 30 (prace oryginalne i poglądowe) oraz 10 (opisy przypadków). W uzasadnionych sytuacjach możliwa jest większa liczba cytowań.

 • Przy tworzeniu publikacji zalecane jest korzystanie z piśmiennictwa spełniającego wymogi Evidence Based Medicine.

 • Przy cytowaniu pozycji artykułów z czasopism należy podać nazwiska wraz z inicjałami imion pierwszych 3 autorów pracy (przy większej liczbie autorów dodaje się wyrażenie „i wsp.”), tytuł pracy, skrót tytułu czasopisma wg Index Medicus, rok wydania, numer tomu (rocznika) i strony zajęte przez artykuł.
  Przykład: Bassotti G, Sietchiping-Nzepa F, de Roberto G i wsp. Psuedo-pseudo-obstruction. Eur J Gastroenterol Hepatol 2004;16:1039-1041.

 • Cytowanie rozdziałów z książek powinno zawierać: autora rozdziału, tytuł rozdziału, a następnie po „W:” autora (redaktora) książki, tytuł całości, miejsce wydania, nazwę wydawcy, rok wydania, strony zajęte przez cytowanie.
  Przykład: Cook HW. Fatty acid desaturation and chain elongation in eucaryotes. W: Vance DE, Vance J (red.). Biochemistry of lipids, lipoproteins and membranes. Amsterdam, Elsevier Science Publishers B. V. 1991;141-168.

13. Ryciny i tabele

 • Grafikę i ryciny należy dostarczyć w postaci oddzielnych plików, o rozdzielczości 300 dpi, w formatach: jpeg, bmp, tiff, eps; tabele – w oddzielnych plikach doc lub xls; uwaga: słaba jakość techniczna elementów graficznych może być podstawą do ich odrzucenia.

 • W tekście należy zaznaczyć miejsce rycin, zdjęć i tabel, ponumerować je oraz redagować na oddzielnej stronie formatu A4 pt. „Opis rycin i tabel”.

 • Wydawca zastrzega sobie prawo tworzenia lub korekty wykresów na podstawie załączonych danych.

14. Nadsyłanie prac

Zachęcamy do publikacji prac w „Standardach Medycznych Pediatria”. Prace przygotowane zgodnie z ww. zasadami prosimy wysyłać:

 • drogą internetową na adres: standardy@standardy.pl lub

 • listownie na nośniku CD/DVD-ROM na adres pocztowy:

  „Standardy Medyczne”, ul. Powstańców śląskich 26a, 01-381 Warszawa.

15. Przeniesienie praw autorskich

 • Po zaakceptowaniu artykułu do publikacji autorzy przenoszą prawa autorskie na wydawnictwo Media-Press sp. z o.o.

 • Po zaakceptowaniu artykułu do publikacji zawarte w nim informacje nie mogą zostać ujawnione. Wyjątkiem jest publikowanie artykułu za zgodą autora z numerem DOI.

• Po akceptacji wszystkie opublikowane artykuły stają się stałą własnością Media-Press sp. z o.o., wydawcy „Standardów Medycznych”, i nie mogą być publikowane w żadnym innym czasopiśmie bez pisemnej zgody wydawnictwa.

Redakcja nie zwraca nadesłanych prac.

Zasady recenzji prac w czasopiśmie „Standardy Medyczne Pediatria”

 • Przesłane artykuły są wstępnie ocenianie przez redaktorów czasopisma.

 • Artykuły niespełniające wymogów formalno-prawnych lub prezentujące niewystarczającą wartość merytoryczną są niezwłocznie odrzucane.

 • W kolejnym etapie przyjęte przez redakcję artykuły podlegają procesowi recenzji.

 • Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji:

 • -  autor lub autorzy publikacji i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review process);

 • -  w pozostałych przypadkach recenzent podpisuje deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów, przy czym za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem bezpośrednie relacje osobiste (w szczególności pokrewieństwo do drugiego stopnia, związek małżeński), relacje podległości zawodowej lub bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji;

 • -  pisemna recenzja zawiera jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący warunków dopuszczenia artykułu naukowego do publikacji lub jego odrzucenia.

 • Przynajmniej jeden raz w roku redakcja zobowiązuje się do opublikowania na stronie internetowej czasopisma listy recenzentów zgłaszanych do druku artykułów naukowych.

 • Formularz recenzji dostępny jest w dwóch formatach: DOC: formularz-recenzji-sm.doc i PDF: formularz-recenzji-sm.pdf

  Oświadczenie autora pracy publikowanej w czasopiśmie „Standardy Medyczne Pediatria”

  1. Oświadczam, że praca nie była wcześniej publikowana lub złożona w innej redakcji.

  2. Potwierdzam, że wszyscy autorzy pracy zaakceptowali ostateczną formę artykułu i wyrażają zgodę na jego publikację w czasopiśmie „Standardy Medyczne Pediatria” oraz na stronach internetowych czasopisma.

  3. Oświadczam, że potencjalny konflikt interesów, zarówno finansowy, jak i w stosunku do osób i/lub organizacji (należy podkreślić wybraną opcję):

  • nie występuje

  • występuje w stosunku do poniższych osób i/lub organizacji: ..................................................

4. Informuję, że finansowanie artykułu (należy podkreślić wybraną opcję):

 • nie występuje

 • praca została wykonana w ramach badania klinicznego..................

 • praca została wykonana w ramach grantu statutowego..................

 • praca została wykonana w ramach grantu instytucjonalnego............

 • praca została wykonana w ramach grantu MNiSW........................

 • inne...................................................................................... Pkt. 5 i 6 dotyczą autorów prac oryginalnych:

 1. Oświadczam, że w czasie badań były przestrzegane prawa pacjentów zgodnie z zasadami zawartymi w Konwencji Helsinskiej.

 2. Oświadczam, że stosowane badania zostały przeprowadzone w zgodzie z wymogami Komisji Bioetycznej oraz lokalnego ustawodawstwa (prosimy o podanie numeru i daty zgody

  odpowiedniej Komisji Bioetycznej) ...................................................

Data ...................................Podpis ..................................................