Regulamin

 

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO: STANDARDY.PL

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez "Media-Press" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem Serwisu internetowego www.standardy.pl (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym”).

Definicje

 1. Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Hasło – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Użytkownika podczas Rejestracji w Serwisie Internetowym, w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Użytkownika w Serwisie Internetowym.
 3. Konto Użytkownika - oznacza indywidualny dla każdego Użytkownika panel, uruchomiony na jego rzecz, przez Usługodawcę, po Rejestracji.
 4. Login – oznacza indywidualne oznaczenie Użytkownika, przez niego ustalone składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem, do świadczenia usług w ramach Konta Użytkownika.
 5. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
 6. Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Użytkownika z usług dostępnych w ramach Konta Użytkownika w Serwisie Internetowym.
 7. Serwis Internetowy - serwis www.standardy.pl będący portalem internetowym należącym do Usługodawcy. Serwis jest portalem o charakterze informacyjnym, promocyjnym oraz handlowym skierowanym do osób zainteresowanych pozyskaniem fachowej wiedzy na tematy medyczne lub zakupem produktów Usługodawcy (artykuły w wersji PDF, czasopisma, książki, udziały w konferencjach, sympozjach i szkoleniach) w sklepie internetowym.
 8. Usługodawca – oznacza Media-Press Sp. z o.o. w Warszawie (01-381 Warszawa), ul. Powstańców Śląskich 26a, lok. 1, NIP 5262368123, REGON: 016077504, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000128502; będąca jednocześnie właścicielem Serwisu Internetowego.
 9. Użytkownik – oznacza każdą osobę korzystającą z Portalu. Użycie sformułowania Użytkownik oznacza, że dany zapis Regulaminu odnosi się zarówno do zarejestrowanego Użytkownika, jak i niezarejestrowanego Użytkownika.
 10. Użytkownik uprawniony – oznacza osobę, która złożyła zgodne z prawdą oświadczenie o byciu osobą uprawnioną do wystawiania recept lub osobą prowadzącą obrót produktami leczniczymi, do której zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2011 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U.2016.2142) można kierować reklamę produktów leczniczych na receptę.
 11. Strona Internetowa Serwisu Internetowego - oznacza strony internetowe, pod którymi Usługodawca prowadzi Serwis Internetowy, działający w domenie standardy.pl.

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej Serwisu Internetowego, a także do wzorców, formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 2. Serwis Internetowy jest udostępniany przez Usługodawcę za pośrednictwem sieci Internet i Strony Internetowej Serwisu Internetowego, jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do umieszczania na Stronie Internetowej Serwisu Internetowego treści reklamowych dotyczących oferowanych usług, jak i towarów oraz usług osób trzecich, w sposób i w formie stosowanej w sieci Internet.

§ 2

Ogólne zasady korzystania z Serwisu Internetowego

 1. Korzystanie z Serwisu Internetowego oznacza każdą czynność Użytkownika, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi na Stronie Internetowej Serwisu Internetowego, z zastrzeżeniem postanowień § 4 Regulaminu.
 2. Korzystanie z Serwisu Internetowego odbywać może się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 3. Dostęp do informacji zawartych w Serwisie Internetowym jest zróżnicowany w następujący sposób:

a) elementarne informacje są dostępne dla każdego Użytkownika Internetu;

b) niektóre podstrony Serwisu Internetowego standardy.pl są dostępne tylko po Rejestracji;

c) niektóre informacje zawarte na stronie Serwisu Internetowego będą dostępne jedynie dla Użytkowników uprawnionych;

d) wybrane podstrony mogą być dostępne jedynie po dokonaniu przez Użytkownika odpowiedniej płatności za dostęp; informacja o konieczności dokonania płatności będzie przekazana Użytkownikowi w sposób jasny i nie budzący wątpliwości.

 1. Użytkownik, korzystając z Serwisu Internetowego nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania Serwisu Internetowego i Strony Serwisu Internetowego.
 2. Zakazane jest wykorzystywanie przez Użytkownika Serwisu Internetowego, Strony Serwisu Internetowego lub usług świadczonych przez Usługodawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszającymi dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy. Korzystając z Serwisu Internetowego Użytkownik zgadza się, że jego aktywność w Serwisie:

a) nie może być sprzeczna z podstawowymi normami kultury i z obowiązującymi przepisami prawa, a także niebezpieczna lub szkodliwa dla innych – oznacza to, że Użytkownik nie będzie przesyłać ani umieszczać w Serwisie żadnych informacji czy wypowiedzi obscenicznych, nielegalnych, wulgarnych, nieprzyzwoitych, wzywających do nietolerancji, przemocy, okrucieństwa, nienawiści, czy naruszania prawa;

b) nie może naruszać praw innych Użytkowników Serwisu Internetowego, a w szczególności prawa do poszanowania godności, prywatności, do ochrony danych osobowych, oraz swobody wypowiedzi – oznacza to powstrzymanie się przez Użytkownika od wypowiedzi obraźliwych lub agresywnych, a także zbierania lub usuwania danych o innych Użytkownikach Serwisu Internetowego;

c) nie może naruszać zaufania do Usługodawcy oraz innych użytkowników Serwisu Internetowego – w związku z tym Użytkownik nie może dostarczać informacji fałszywych, wprowadzających umyślnie w błąd lub jakichkolwiek innych mogących wyrządzić szkodę użytkownikom Serwisu Internetowego;

d) nie będzie stanowić działań mających na celu utrudnianie lub uniemożliwianie innym Użytkownikom korzystania z Serwisu Internetowego czy w jakikolwiek sposób szkodzących Serwisowi, np. przesyłania wirusów bądź innych zaraźliwych programów, a także dostarczania informacji lub materiałów, które mogą narazić Usługodawcę na jakiekolwiek roszczenia z powodu naruszenia prawa miejscowego, krajowego albo międzynarodowego, włączając w to prawa autorskie, prawa do znaków towarowych, jak również prawa i tajemnice handlowe;

e) nie może służyć kryptoreklamie bądź jawnej reklamie jakichkolwiek produktów czy usług jakichkolwiek firm prowadzących działalność komercyjną;

f) nie może być przez Użytkownika wykorzystywana do możliwości przesyłania materiałów do promowania własnej działalności komercyjnej bądź reklam bez wcześniejszej zgody Usługodawcy;

g) nie może służyć świadczeniu usług o charakterze medycznym w jakiejkolwiek formie, a zwłaszcza sprzedaży produktów medycznych i farmaceutycznych czy udzielania porad diagnostycznych.

 1. W wyjątkowo rażących przypadkach naruszenia zasad określonych w ust. 5 powyżej Usługodawca może ograniczyć Użytkownikowi dostęp do Serwisu Internetowego.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za próby świadczenia przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu Internetowego jakichkolwiek usług o charakterze medycznym.
 3. Jeżeli Użytkownik uważa, że jego lub czyjekolwiek prawa autorskie, prawa własności intelektualnej lub inne zostały w jakikolwiek sposób naruszone w ramach Serwisu Internetowego, jest proszony o przesłanie zawiadomienia na adres e-mail standardy@standardy.pl
 4. Usługodawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowana danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, a w szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.

§ 3

Warunki techniczne

 1. Usługodawca dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu Internetowego i usług było możliwe dla Użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Usługodawca nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że każdy wariant konfiguracyjny sprzętu elektronicznego posiadany przez Użytkownika, umożliwi korzystanie z Serwisu Internetowego. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu Internetowego wymagane jest:

a) połączenie z siecią Internet;

b) komputer;

c) przeglądarka internetowa (np. Internet Explorer, Firefox, Opera, Chrom);

d) w przypadku pewnych elementów Serwisu Internetowego może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, Java oraz cookies.

 1. Jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa bądź inne niezależne od Usługodawcy problemy techniczne, możliwe jest czasowe ograniczenie dostępu do Serwisu Internetowego. W takim wypadku Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe ograniczenia w dostępności Serwisu Internetowego.

§ 4

Rejestracja

 1. W celu utworzenia Konta Użytkownika, Użytkownik obowiązany jest dokonać Rejestracji. Rejestracja jest konieczna do korzystania z usług dostępnych jedynie z poziomu Konta Użytkownika, w tym z usług płatnych w Serwisie Internetowym.
 2. Dokonując rejestracji, Użytkownik akceptuje w pełni niniejszy Regulamin.
 3. W celu założenia Konta Użytkownika w Serwisie Internetowym, konieczne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej.
 4. W celu Rejestracji, Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Serwisu Internetowego i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Usługodawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Użytkownik ustala indywidualne Hasło.
 5. Użytkownik może posiadać więcej niż jedno konto dostępowe do Serwisu Internetowego i tylko ten Użytkownik może z tych kont korzystać.
 6. Wypełnienie formularza rejestracyjnego następuje z zachowaniem poniższych zasad:

a) Użytkownik powinien wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego, chyba że pole jest oznaczone jako opcjonalne;

b) Informacje wpisane do formularza rejestracyjnego powinny dotyczyć wyłącznie Użytkownika i być zgodne z prawdą, przy czym Użytkownik odpowiada za prawdziwość informacji wpisanych do formularza rejestracyjnego.

 1. Użytkownik powinien, w miarę możliwości, dokonywać aktualizacji swoich danych. Brak aktualnych danych może spowodować ograniczenie dostępu do stron przeznaczonych dla zarejestrowanego Użytkownika. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki posługiwania się przez użytkownika nieaktualnymi danymi.
 2. Przesłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z:

a) przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Użytkownika postanowień Regulaminu;

b) zawarciem umowy o świadczenie usług przez Usługodawcę w postaci prowadzenia Konta Użytkownika, na czas nieokreślony;

c) złożeniem przez Użytkownika oświadczenia, że dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą;

d) upoważnieniem Usługodawcy do przetwarzania danych osobowych Użytkownika zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu świadczenia usługi prowadzenia Konta Użytkownika oraz dla celów statystycznych oraz wyrażeniem zgody na przekazywanie przez Usługodawcę na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika podczas Rejestracji, informacji związanych z obsługą techniczną Konta Użytkownika.

 1. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Użytkownikowi założone zostaje Konto Użytkownika.
 2. W dowolnym momencie po zalogowaniu się na Konto Użytkownika, Użytkownik może dokonywać zmian danych podanych podczas Rejestracji, za wyjątkiem Loginu.
 3. Użytkownik zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu zachowania poufności i nieudostępniania osobom trzecim Hasła. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż Hasło znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Użytkownik ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Usługodawcę, z wykorzystaniem dostępnych środków łączności. W takiej sytuacji Użytkownik powinien niezwłocznie zmienić Hasło, wykorzystując Konto Użytkownika.
 4. Użytkownik, który dokonał Rejestracji może usunąć Konto Użytkownika zgłaszając takie żądanie Usługodawcy. Po wysłaniu zgłoszenia usunięcia Konta Użytkownika, Konto Użytkownika jest blokowane a Usługodawca usunie je w przeciągu 14 (czternastu) dni roboczych od zgłoszenia żądania.
 5. Usługodawca może ograniczyć lub wykluczyć dostęp do treści wymagających logowania, jeśli zachodzi przypuszczenie, iż Użytkownik w procesie rejestracji podał nieprawdziwe dane.
 6. Rejestracja w Serwisie umożliwia dostęp do innych, wybranych serwisów internetowych prowadzonych przez Usługodawcę.
 7. Zasady zakupu poszczególnych produktów Usługodawcy w sklepie internetowym są regulowane odrębnymi regulaminami.
 8. Użytkownik Serwisu Internetowego ma pełne prawo do korzystania z możliwości i usług udostępnianych w Serwisie, a w szczególności do:

a) przeglądania opublikowanych materiałów do użytku osobistego, nie związanego z działalnością zarobkową, oraz pobierania bezpłatnych dokumentów elektronicznych;

b) komentowania i oceniania udostępnionych w Serwisie Internetowym materiałów w zakresie udostępnionym przez Usługodawcę;

c) publikowania w Serwisie własnych opracowań i innych materiałów w zakresie udostępnionym przez Usługodawcę.

 1. Użytkownikowi nie przysługuje roszczenie o dostęp do poszczególnych usług Serwisu Internetowego – za wyjątkiem usług płatnych, za które Użytkownik wniósł opłaty, a Usługodawca je przyjął.

§ 5

Ochrona i przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem Danych Osobowych Użytkowników przekazanych Usługodawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji, świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną, jest Usługodawca.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą przez Usługodawcę wyłącznie na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych oraz wyłącznie w celu realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę oraz w innych celach określonych w Regulaminie. Dokonując rejestracji w Serwisie, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych przez Usługodawcę:
 3. a) w zakresie niezbędnym do odpowiedniego funkcjonowania Serwisu Internetowego;
 4. b) w celach marketingowych i statystycznych;
 5. c) w celu reklamy, badania rynku bądź zachowań i preferencji Użytkowników.
 6. Jako administrator danych będący przedsiębiorcą Usługodawca ma prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej i tym samym przetwarzania danych osobowych w tym celu.
 7. Jako przedsiębiorca Usługodawca prowadzi także księgi rachunkowe, co może się wiązać z koniecznością przetwarzania danych osobowych.
 8. Jednym ze sposobów przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych jest tzw. profilowanie. Polega ono na tym, że w oparciu o informacje o Użytkowniku można tworzyć profile preferencji i tym samym w oparciu o nie, dostosowywać treści jakie otrzymuje Użytkownik.
 9. Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy bieżących sprawach dotyczących prowadzonej działalności gospodarczej, dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
  1. dostawcom usług zaopatrujących w rozwiązania techniczne, informatyczne, teleinformatyczne oraz organizacyjne
  2. dostawcom usług prawnych, doradczych i księgowych
  3. usługodawcom, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora tj. przewoźnikom / dostawcom/ kurierom
 10. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych są przetwarzane do czasu wycofania zgody na ten cel przetwarzania. Jeżeli dane są przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń,  Usługodawca przetwarza dane w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzane są przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.
 11. Dane osobowe przekazane Usługodawcy podawane są dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w Regulaminie danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Użytkownika.
 12. W procesie rejestracji w Serwisie Użytkownik jest proszony o podanie następujących danych osobowych:
 13. a) imię i nazwisko;
 14. b) adres zamieszkania;
 15. c) telefon kontaktowy;
 16. d) adres e-mail;
 17. e) dane osobowe do faktury jeśli odbiorcą jest firma.
 18. Usługodawca może zweryfikować dane podane przez Użytkownika w procesie rejestracji. Usługodawca w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości zgłoszonych danych lub tożsamości Użytkownika może zażądać potwierdzenia danych poprzez przesłanie podpisanego przez Użytkownika oświadczenia o prawdziwości danych bądź innych dokumentów.
 19. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Użytkownika nieprawdziwych lub błędnych danych osobowych.
 20. Usługodawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Użytkownika. Usługodawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Użytkownik naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
 21. Usługodawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia wszelkich zabezpieczeń, mających na celu ochronę danych osobowych Użytkowników, m.in. poprzez:
 22. a) uniemożliwienie osobom niepowołanym dostępu do danych osobowych Użytkowników;
 23. b) udostępnienie systemu zarządzania treścią Serwisu Internetowego tylko autoryzowanym użytkownikom (redaktorom) i ze zidentyfikowanych komputerów w sieci;
 24. c) zabezpieczenie bazy danych przed niepowołanym dostępem;
 25. d) zaszyfrowanie transmisji danych za pomocą SSL.
 26. Usługodawca zastrzega sobie prawo do gromadzenia danych technicznych związanych z wizytami Użytkowników w Serwisie, np.:
 27. a) adres IP;
 28. b) źródło odwiedzin w Serwisie;
 29. c) odwiedzane przez Użytkowników podstrony Serwisu Internetowego.
 30. Zbiór zgromadzonych danych osobowych Użytkowników traktowany jest jako wydzielona baza danych przechowywana na serwerze Usługodawcy, w specjalnej strefie bezpieczeństwa zapewniającej właściwą ochronę.
 31. Poprzez podanie adresu e-mail Użytkownik zgadza się na:
 32. a) otrzymywanie na podany adres informacji związanych z aktualnymi działaniami Serwisu Internetowego;
 33. b) otrzymywanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany adres e-mail informacji reklamowych, handlowych w zakresie świadczonych usług oraz oferowanych towarów przez Usługodawcę oraz zleceniodawców i reklamodawców Usługodawcy, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 34. Użytkownik może w każdym czasie cofnąć udzieloną zgodę. Cofnięcie zgody na otrzymywanie wiadomości reklamowych i handlowych za pośrednictwem poczty elektronicznej dokonywane jest pod adresem: iod@standardy.pl lub poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem: iod@standardy.pl
 35. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych w przeszłości
 36. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki powstałe w wyniku podania przez Użytkownika nieprawidłowego adresu e-mail bądź też braku aktualizacji adresu e-mail w przypadku jego zmiany przez Użytkownika.
 37. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ujawniania współpracującym z Usługodawcą firmom i serwisom internetowym zbiorczych, ogólnych zestawień statystycznych dotyczących Użytkowników. Zestawienia takie dotyczą oglądalności Stron Internetowych Serwisu Internetowego i nie zawierają danych osobowych Użytkowników.
 38. Jako administrator danych osobowych, Usługodawca zapewnia Użytkownikowi prawo dostępu do danych, sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
 39. Użytkownik może także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Media-Press sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. W celu skorzystania z któregokolwiek z tych uprawnień – prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych - Ilona Kuzian iod@standardy.pl
 40. Użytkownikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

 

§ 6

Pliki „Cookies”

 1. Usługodawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Użytkowników ze Stron Internetowych Serwisu Internetowego, zapisywane są przez serwer Usługodawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika.
 2. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Stron Internetowych Serwisu Internetowego na urządzeniach końcowych Użytkowników. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Użytkownika oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. W przypadku zaznaczenia opcji „Zapamiętaj mnie” przy logowaniu na Konto Użytkownika w pliku „cookies” będą przechowywane informacje identyfikacji Użytkownika.
 3. Usługodawca dodatkowo stosuje mechanizm plików "cookies" w celu:

a) zapamiętania informacji o urządzeniach końcowych Użytkowników;

b) weryfikacji i rozwoju swojej oferty;

c) statystycznych.

 1. Każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Usługodawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Stron Internetowych Serwisu Internetowego.

§ 7

Zawarcie umowy o świadczenia usług

 1. Korzystanie z Serwisu Internetowego oraz wszelkich jego usług przez Użytkowników podlega warunkom umowy pomiędzy Użytkownikiem oraz Właścicielem Portalu. Umowa składa się z warunków przedstawionych w niniejszym dokumencie.
 2. W odniesieniu do Zarejestrowanych Użytkowników zawarcie umowy o świadczenie usług wymaga wysłania prawidłowo wypełnionego formularza w postaci elektronicznej w sposób podany w Serwisie Internetowym.
 3. Zawarcie umowy o świadczenie usług przez Zarejestrowanych Użytkowników następuje w momencie założenia Konta Użytkownika.

§ 8

Zakres świadczonych usług

 1. Portal internetowy www.standardy.pl jest portalem o charakterze informacyjnym, promocyjnym oraz handlowym skierowanym do osób zainteresowanych pozyskaniem fachowej wiedzy na tematy medyczne lub zakupem produktów Usługodawcy (artykuły w wersji PDF, czasopisma, książki, udziały w konferencjach, sympozjach i szkoleniach) w sklepie internetowym. W ramach Serwisu Internetowego Usługodawca świadczy usługę polegającą na udostępnianiu materiałów innym Użytkownikom.
 2. Usługa świadczona przez Usługodawcę, o której w ust. 1 powyżej jest nieodpłatna z tym zastrzeżeniem, że dodatkowe, płatne funkcje i usługi dostępne w Serwisie Internetowym są wyraźnie oznaczone i opisane.
 3. Określona odpłatna funkcja lub usługa jest udostępniana po wykupieniu przez Użytkownika dostępu do wybranej usługi, nie wcześniej niż z datą potwierdzenia wpływu należności na konto Usługodawcy (dotyczy przelewu bankowego). W przypadku płatności elektronicznej za zamówiony produkt (artykuły w wesji PDF) Użytkownik otrzyma dostęp do wybranej usługi w ciągu 24 godzin w dni robocze. W przypadku płatności dokonanych w dni wolne dostęp do usługi zostanie zrealizowny dopiero w kolejnych w dniach roboczych.
 4. Rejestracja w Serwisie Internetowym jest nieodpłatna.
 5. Użytkownik we własnym zakresie ponosi koszty połączeń internetowych nawiązywanych pomiędzy swoim stanowiskiem komputerowym, a Serwisem Internetowym.

§ 9

Odpowiedzialność i prawa Usługodawcy

 1. Usługodawca jest uprawniony do przerw lub zakłóceń w świadczeniu usług drogą elektroniczną i udostępnianiu Stron Internetowych Serwisu Internetowego, jeśli powodem jest:

a) modyfikacja, modernizacja, rozbudowa lub konserwacja systemu teleinformatycznego lub oprogramowania Usługodawcy;

b) siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich (działania niezależne od Usługodawcy).

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość lub utrudnienia w korzystaniu z Serwisu Internetowego, wynikające z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, w szczególności za utratę przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu) jego Hasła. Usługodawca odpowiada jednak, jeśli utrata przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie jego Hasła nastąpiło z przyczyn zawinionych przez Usługodawcę lub przyczyn, za które Usługodawca ponosi odpowiedzialność.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Użytkowników, w szczególności za korzystanie przez nich z Serwisu Internetowego w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.
 3. Wyłącznym źródłem zobowiązań Usługodawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkowników informacji pozyskanych za pośrednictwem Serwisu Internetowego. Dane publikowane w Serwisie pochodzą z rzetelnych, wiarygodnych i sprawdzonych źródeł oraz według najlepszej wiedzy pracowników i współpracowników Serwisu Internetowego.
 5. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby dane prezentowane w Serwisie były kompletne i zgodne ze stanem faktycznym.
 6. Usługodawca dokłada wszelkich starań, by unikać publikowania informacji bądź opinii mylących lub niedokładnych. Należy jednak podkreślić, iż odpowiedzialność za informacje i opinie przekazywane w artykułach i ogłoszeniach spoczywa na ich autorach, a Usługodawca nie odpowiada za konsekwencje błędnych decyzji podjętych na ich podstawie.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane złożeniem przez Użytkownika niezgodnego z prawdą oświadczenia o byciu Użytkownikiem uprawnionym.

§ 10

Prawa autorskie

 1. Usługodawca oferując Użytkownikom dostęp do informacji rozpowszechnianych za pośrednictwem Serwisu Internetowego, zwraca szczególną uwagę na konieczność respektowania praw autorskich wynikających z Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).
 2. Usługodawca informuje, że zawarte w Serwisie Internetowym teksty, znaki towarowe, logo, zdjęcia i inne oryginalne materiały oraz przyjęty układ i dobór kolorów stanowią przedmiot ochrony praw autorskich i pokrewnych.
 3. Wykorzystywanie treści Serwisu Internetowego, a w szczególności:

a) utrwalanie;

b) zwielokrotnianie określoną techniką;

c) modyfikowanie;

d) wprowadzenie utworu do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej;

e) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępniania w Internecie), w celach komercyjnych, jak i niekomercyjnych - z zastrzeżeniem § 4 ust. 17 lit. a) - odbywać się może jedynie za pisemną zgodą Usługodawcy.

§ 11

Reklamacje

 1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji dotyczącej usług świadczonych przez Usługodawcę, w ramach Serwisu Internetowego.
 2. Reklamacje mogą być przesyłane na adres e-mail Usługodawcy standardy@standardy.pl
 3. Usługodawca w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych ustosunkuje się do reklamacji zgłoszonej przez Użytkownika i powiadomi go o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
 4. Warunkiem niezbędnym do rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie przez Użytkownika opisu reklamacji oraz danych kontaktowych, w tym adresu e-mail. Jeżeli Użytkownik posiada Konto Użytkownika, powinien podać w zgłoszeniu reklamacyjnym swój Login.

§ 12

Rozwiązanie i odstąpienie od umowy

 1. W terminie 14 dni od zawarcia umowy Użytkownik, będący konsumentem w rozumieniu przepisów prawa ma prawo od niej odstąpić, chyba że wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Prawo odstąpienia można wykonać poprzez złożenie oświadczenia woli w formie pisemnej lub w formie elektronicznej, a w przypadku Użytkowników niezarejestrowanych poprzez zaprzestanie korzystania z Serwisu.
 3. Użytkownik, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez zgłoszenie Usługodawcy żądania usunięcia Konta Użytkownika. W momencie wysłania zgłoszenia poprzez Konto Użytkownika, Konto Użytkownika jest blokowane, bez możliwości ponownego logowania. Usługodawca w terminie 14 dni od daty wpłynięcia zgłoszenia usuwa Konto Użytkownika.
 4. Usługodawca ma prawo odstąpić od świadczenia usług i rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym, w przypadku rażącego naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa bez podawania przyczyny jest jednym ze środków ochrony konsumenta, będącym skutkiem implementacji do porządku prawnego prawa unijnego. Jest to wyjątek od ogólnej zasady wyrażonej w prawie cywilnym, że umów należy dotrzymywać.
 6. Prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru nie dotyczy jednak osób prowadzących działalność gospodarczą, którzy zakupili towar na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej.
 7. W przypadku Przedsiębiorców, którzy zakupili towar na fakturę Vat, nie stosuje się do nich ustawy o prawach konsumenta, która przewiduje możliwość odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru.
 8. Zgodnie z obowiązującym prawem Przedsiębiorca ma możliwość odstąpienia od umowy tylko w przypadku, gdyby zakupiony przedmiot posiadał wadę fizyczną lub prawną.

-Podstawa prawna: KODEKS CYWILNY I USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA

 

§ 13

Zmiana Regulaminu

 1. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie Serwisu Internetowego i zastępuje poprzednio obowiązujące regulaminy Serwisu Internetowego.
 2. Użytkownicy posiadający Konto Użytkownika zostaną powiadomieni przez Usługodawcę o zmianie Regulaminu poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym.
 3. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, w sposób określony w ust. 2 nastąpi nie później niż na 7 dni roboczych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. Brak akceptacji nowej wersji Regulaminu jest jednoznaczny z wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami § 12.
 4. Jeżeli jakakolwiek część Regulaminu okaże się nieważna lub nieskuteczna w świetle przepisów obowiązującego prawa należy tę część interpretować w taki sposób by była ona zgodna z prawem właściwym i odzwierciedlała możliwe jak najbliżej intencje danego zapisu. Pozostałe części Regulaminu pozostają w pełnej mocy i są w pełni skuteczne.

§ 14

Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności – cywilnej, karnej i administracyjnej – za korzystanie przez Użytkowników z Serwisu Internetowego w sposób sprzeczny z zaleceniami tego regulaminu.
 2. Wszelkie pytania oraz wątpliwości mogą być zgłaszane na adres: standardy@standardy.pl
 3. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 4. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu, strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Usługodawcy