Kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych u niemowląt i małych dzieci


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Praktyki żywieniowe rodziców oraz zachowania żywieniowe dzieci, szczególnie w okresie niemowlęcym, kiedy dzieci są całkowicie zależne od rodziców,
są ściśle ze sobą powiązane i wpływają na sposób żywienia w późniejszych latach. Kształtowanie nawyków żywieniowych rozpoczyna się
już w okresie ciąży. Płyn owodniowy otacza płód i jest bogatym źródłem wrażeń sensorycznych, a zawarte w nim związki chemiczne pobudzają receptory
płodu, dzięki czemu jeszcze nienarodzone dziecko poznaje smaki żywności spożywanej przez matkę. Kolejnym ważnym etapem jest sposób
karmienia w pierwszych 6 miesiącach życia, który może wpływać na przyjmowanie pokarmów na wiele różnych sposobów. W późniejszym
okresie rodzice kształtują nawyki żywieniowe dziecka poprzez odpowiednie rozszerzanie diety i dobór produktów uzupełniających oraz praktyki
stosowane podczas karmienia, a także własne zachowania w trakcie spożywania posiłków, stanowiąc pierwszy wzór do naśladowania.

Abstract:

Parental feeding practices and nutritional behavior of children, especially in infancy, when children are completely dependent on their parents, are
closely related and affect on nutrition status in later years. Shaping eating habits already begins during pregnancy. The amniotic fluid which surrounds
the fetus is rich in sensory impressions, and the chemicals contained in it stimulate the fetal receptors so that the unborn child can experience
the flavors of the food from mother’s diet. Another important developmental stage is the way parents feed their infants in the first 6 months of
life, which can affect the intake of food in many different ways. Caregivers also shape their child’s eating habits by appropriately expanding their
diet and selecting complementary products, feeding practices, and their own eating behavior as role models.author-image

Małgorzata Matuszczyk

author-image

Paulina Mika