Zaburzenia ze spektrum autyzmu


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

W ostatnich latach zmienia się podejście do całościowych zaburzeń rozwojowych (CZR), w skład których wchodzą m.in. autyzm dziecięcy i zespół Aspergera. Aktualnie problem ten postrzegany jest jako spektrum zaburzeń autystycznych (ang. autism spectrum disorders, ASD), co umożliwia bardziej wiarygodne i rzetelne rozpoznanie, odpowiadające zmieniającemu się poziomowi nasilenia objawów w przebiegu życia. ASD to grupa zaburzeń neurorozwojowych charakteryzujących się deficytami w zakresie funkcjonowania społecznego, komunikacji oraz powtarzalnymi wzorcami zachowań. Zaburzeniu towarzyszą liczne problemy związane z rozwojem dziecka i jego zachowaniem, które występują często od wczesnego dzieciństwa i wymagają wielodyscyplinarnej opieki oraz skoordynowanej pomocy udzielanej zarówno choremu, jak i jego rodzinie. 

Abstract:

In recent years, the approach to the Pervasive Developmental Disorders (PDD), which include, among others, infantile autism and Asperger syndrome, has been changing. Currently this problem is considered as the Autism Spectrum Disorders (ASD). It enables more credible and reliable diagnosis, corresponding to the changing level of severity of symptoms during life. ASD is a group of neurodevelopmental disorders characterized by deficits in the field of social functioning, communication and repetitive patterns of behavior. The disorder is accompanied by numerous problems associated with the child development and his or her behavior, which often occur since early childhood and require a multidisciplinary care as well as coordinated assistance provided both to the patient and to his family. 


8 zł

author-image

Lidia Popek