Stanowisko Komitetu Nauki o Żywieniu Człowieka Polskiej Akademii Nauk w sprawie stosowania przez osoby dorosłe suplementów diety zawierających witaminy i składniki mineralne


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Stosowanie suplementów diety (suplementacja) to indywidualne uzupełnianie diety w składniki naturalnie występujące w żywności. Z założenia suplementy
diety powinny być przyjmowane okresowo. W praktyce żywieniowej istnieje wiele wskazań do suplementacji, ale decyzja o przyjmowaniu suplementów
diety powinna być podejmowana przez konsumentów z rozsądkiem i tylko w uzasadnionych sytuacjach, gdy istnieje ryzyko, że zwyczajowa dieta
nie dostarcza witamin i składników mineralnych w ilości odpowiedniej do pokrycia zapotrzebowania organizmu. Należy jednak pamiętać o realnym niebezpieczeństwie wynikającym z przyjmowania zbyt dużych dawek witamin i składników mineralnych. U wielu osób stosujących suplementy diety, zwłaszcza
kilka rodzajów jednocześnie, mogą wystąpić niepożądane skutki uboczne i pogorszenie stanu zdrowia, a u osób przyjmujących leki może dodatkowo
dojść do poważnego zakłócenia lub osłabienia działania leku, a nawet braku efektu leczniczego. W dokumencie przedstawiono 10 kroków i zasad korzystania
z dostępnych na rynku suplementów diety, które skierowano do populacji ogólnej.

Abstract:

The use of dietary supplements (supplementation) is the individual enrichment of the diet with ingredients naturally occurring in food. As a rule, dietary supplements should be used periodically. In nutritional practice, there are many indications for dietary supplementation, but the decision to take dietary supplements should be made by consumers wisely and only in justified situations, when there is a risk that the usual diet does not provide vitamins and minerals in an amount adequate to meet dietary recommendations. However, we should remember about the real dangers of taking too large doses of vitamins and minerals. Many people using dietary supplements, especially several types at the same time, may experience undesirable side effects and deterioration of health, and in addition, people taking medications may seriously disrupt or weaken the effect of the drug, or even lack the therapeutic effect of the drug. The document presents 10 steps and rules for the use of dietary supplements available on the market, which are addressed to the general population.author-image

i inni Członkowie Komitetu Nauki o Żywieniu Człowieka Pol

author-image

Jadwiga Charzewska

author-image

Ewa Lange

author-image

Agata Wawrzyniak

author-image

Lidia Wądołowska

author-image

Danuta Górecka

author-image

Katarzyna Przybyłowicz