Leczenie chirurgiczne chłopców z zaburzeniami różnicowania płci


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

W artykule przedstawiono postępowanie diagnostyczno-lecznicze u pacjentów z zaburzeniami różnicowania płci (ZRP) prowadzonych po linii męskiej.
Opisano metody przygotowania do rekonstrukcji, podstawowe zasady technik operacyjnych oraz sposób prowadzenia pacjenta po zakończeniu leczenia
podstawowego.

Abstract:

The article presents the diagnostic and treatment procedures in a male patient with disorders of sex development (DSD). The methods of preparation
for reconstruction, the basic principles of surgical techniques and the principles of patient management after the basic surgical treatment are described.


6 zł

author-image

Kinga Kowalczyk