Konsultacja pediatry ze specjalistą w innej dziedzinie medycyny – aspekty prawne


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

W artykule omówiono przepisy polskiego prawa określające tryb zlecania konsultacji lekarskich, zasady ich dokumentowania i przekazywania wyników. Prawo do konsultacji jest jednym z praw pacjenta i obowiązków lekarza. Szczególnie ważne jest prawidłowe wystawienie skierowania na konsultacje refundowane ze środków publicznych, ponieważ warunkuje ono dostęp pacjenta do bezpłatnej opieki zdrowotnej.
Standardy Medyczne Pediatria 2022, T. 19, 525-528

Abstract:

The article discusses the provisions of Polish law that define the procedure for commissioning medical consultations, the principles of documenting them and communicating their results. The right to consultation is one of the patient’s rights and the duties of the doctor. It is particularly important to correctly issue a referral for consultations reimbursed from public funds, because it determines the patient’s access to free healthcare.
Standardy Medyczne Pediatria 2022, T. 19,  525-528


8 zł

author-image

Tamara Zimna