Postępowanie w przypadku obecności zmian ogniskowych w wątrobie u noworodka


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Guzy wątroby występują u noworodków bardzo rzadko, jednakże każda zmiana ogniskowa w wątrobie wymaga szybkiej diagnostyki z uwagi napotencjalną możliwość występowania złośliwego nowotworu. Dominującymi zmianami wątroby w okresie noworodkowym są zmiany łagodne, wykrywane najczęściej przypadkowo podczas badania przedmiotowego dziecka lub badania screeningowego USG jamy brzusznej wykonywanego z innych przyczyn. Wg piśmiennictwa najczęstszymi zmianami są łagodne naczyniaki i hamartoma. Zdecydowanie najczęstszym nowotworem złośliwym wątroby u dzieci jest hepatoblastoma.

Cel:
Przedstawienie charakterystyki zmian ogniskowych występujących w wątrobie u noworodków.

Materiał i metoda:
Autorzy przedstawiają 14 pacjentów hospitalizowanych w Klinice Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka, przyjętych celem diagnostyki zmian w wątrobie.

Wyniki:
U większości pacjentów rozpoznanie postawiono na podstawie badania CT jamy brzusznej. Rozpoznano 2 przypadki nowotworu złośliwego (mnogie przerzuty neuroblastoma), 3 torbiele wątroby, 4 zmiany naczyniowe, 3 stany po krwawieniu i 2 ogniska wynaczynienia do miąższu wątroby całkowitego żywienia pozajelitowego (TPN) podawanego przez żyłę pępkową. U jednej pacjentki, pomimo łagodnego histopatologicznie charakteru zmiany (guz naczyniowy), doszło do zgonu wskutek niewydolności krążenia.

Wnioski:
Na podstawie analizy hospitalizowanych noworodków stwierdzono, że zmiany w wątrobie mogą mieć bardzo różny charakter i bardzo różnystopień nasilenia objawów klinicznych. Badania obrazowe mają najbardziej istotne znaczenie w diagnostyce zmian w wątrobie u noworodka.

Abstract:

Liver tumors are very rare in infants, but any focal lesion in the liver requires rapid diagnosis because of the potential for the occurrence of malignant tumors. Most of liver lesions in the liver in the neonatal period are benign, usually detected incidentally during physical examination or screening abdominal ultrasound examination performed for other reasons. According to the references, the most common lesions are benign haemangiomas and hamartomas. The most common liver cancer in children is hepatoblastoma.

Objectives:
Presentation of the characteristic of lesions in the liver occurring in newborns.

Material and method:
Authors present 14 patients hospitalized in the Department of Neonatology, Pathology and Neonatal Intensive Care, admittedfor the diagnosis of liver lesions.

Results:
In most patients, the diagnosis was based on CT scans of the abdomen. Malignant disease was diagnosed in two cases (multiple metastases of neuroblastoma), three cases of liver cysts, four cases of vascular lesions, three patients after haemorrhagia and two patients after extravasation ofTPN administered by the umbilical vein to the liver parenchyma. In one patient in spite of histologically benign nature of the lesion (haemangioma) death occurred as a result of vascular insufficiency.

Conclusions:
Analysis of hospitalized infants found that lesions in the liver may be very different in nature and very different degrees of severity of clinical signs. Imaging examinations have significant role in diagnosis of liver lesions in newborn.author-image

Danuta Perek

author-image

Joanna Bothur-Nowacka

author-image

Konrad Grochowski

author-image

Ludmiła Bacewicz

author-image

Andrzej Kościesza

author-image

Anna Dobrzańska

author-image

Dariusz Gruszfeld