Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej (ang. atrial septal defect, ASD) to jedna z najczęstszych wad wrodzonych serca. Istotą wady jest lewo-prawy przeciek krwi przez przegrodę międzyprzedsionkową, co powoduje przeciążenie objętościowe prawego serca i zwiększony przepływ płucny. W okresie dzieciństwa wada jest bezobjawowa, ale wraz z wiekiem może prowadzić do rozwoju przedsionkowych zaburzeń rytmu, niewydolności prawej komory i tętniczego nadciśnienia płucnego, które jest najcięższym powikłaniem tego schorzenia. Wczesne wykrycie wady i prawidłowe leczenie pozwalająna uniknięcie powikłań i osiągnięcie przewidywanej długości życia. W niniejszej pracy opisano podstawy anatomiczne, embriogenezę, obraz kliniczny, metody diagnostyki i leczenia pacjentów z ubytkiem przegrody międzyprzedsionkowej oraz dodatkowe zagadnienia opieki nad tą grupą pacjentów.

Abstract:

Atrial septal defect (ASD) is one of the most common congenital heart defects. ASD is characterised by a left-to-right shunt through the interatrial septum, which causes right heart overload and increased pulmonary flow. Children with ASD are free of symptoms, but with passage of time they may present with atrial arrhythmias, right ventricular failure and pulmonary arterial hypertension, which is the most serious complication of the defect. Early detection and appropriate treatment of ASD prevents the development of complications and helps in attaining the anticipated life expectancy. In this work wedescribe the basic anatomy, embryo genesis, clinical presentation, diagnostic methods, treatment as well as additional issues involved in the long-term care of patients with ASD.author-image

Robert Sabiniewicz

author-image

Lidia Woźniak