Sprawozdanie z konferencji SMP 2013

Czasopismo „Standardy Medyczne Pediatria” w 2013 r. zainicjowało pierwsze spotkanie dydaktyczno-naukowe w konwencji prezentacji wytycznych i zasad postępowania, które objęły głównie neonatologię i wybrane zagadnienia z pediatrii. W konferencji wzięli udział lekarze z całej Polski – neonatolodzy, pediatrzy i lekarze rodzinni, którzy aktywnie uczestniczyli w dyskusjach. Pokazały one nie tylko duże zainteresowanie prezentowanymi tematami, ale pozwoliły na wyróżnienie szczególnie ciekawych i kontrowersyjnych zagadnień, które postanowiliśmy opublikować na łamach czasopisma „Standardy Medyczne Pediatria”.

Prof. Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka podjęła również inicjatywę przygotowania stanowisk ekspertów do wybranych zagadnień z neonatologii.

W trakcie dyskusji i podczas prezentacji padły ważne stwierdzenia i podsumowania, które niejednokrotnie zmieniły powszechne poglądy praktykujących lekarzy.

W formie krótkiego sprawozdania poniżej wymieniamy najważniejsze z nich:

1. U donoszonych noworodków wskazaniem do wykonania rezonansu magnetycznego ośrodkowego układu nerwowego jest stwierdzenie cech encefalopatii niedokrwienno-niedotlenieniowej średnio i bardzo nasilonej (badanie powinno być wykonane w 2-8 dobie życia) oraz wczesne napady drgawkowe o nieznanej etiologii. U dzieci przedwcześnie urodzonych wskazania do wykonania tego badania obrazowego należy rozważyć indywidualnie.

2. Paliwizumub w leczeniu RSV u dzieci przedwcześnie urodzonych z rozpoznaną dysplazją oskrzelowo-płucną obniżył odsetek hospitalizacji u pacjentów z grupy badanej (556 pacjentów) z 11,3% po podaniu 1. dawki paliwizumabu do 0,37% po podaniu 5. dawki leku.

3. Nie ma żadnych wskazań do wykonywania badania ultrasonograficznego przezciemiączkowego i zalecenia konsultacji neurologicznej przed rozpoczęciem szczepień u dziecka przedwcześnie urodzonego, które jest w dobrym stanie.

4. Przypomniano o obowiązku lekarzy udzielania informacji na temat żywienia, który jest określony m. in. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie standardów postępowania oraz procedur medycznych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem. Lekarz powinien również zwrócić uwagę na takie suplementy diety jak witamina D, K i DHA. Wskazano, że w okresie niemowlęcym bezpiecznym źródłem DHA jest DHA otrzymywany z alg morskich, natomiast istnieją poważne wątpliwości odnośnie bezpieczeństwa i skuteczności olejów i tranów rybich.

5. Najwięcej pytań i długą dyskusję wywołał wykład na temat zakażeń układu moczoweo (zum), które są najczęstszymi zakażeniami u dzieci. Jeszcze do niedawna uważane były za istotną przyczynę przewlekłej choroby nerek (pchn) i nadciśnienia tętniczego. Było to powodem prowadzenia bardzo rozbudowanej diagnostyki i długotrwałego leczenia u dzieci, które przebyły zum. Jednak publikowane od ponad dekady wyniki prospektywnych i kontrolowanych badań oceniających skuteczność zarówno przewlekłego leczenia jak i zasadność prowadzenia dokładnej diagnostyki radiologicznej u dzieci z zum, podważyły dotychczasowe zasady postępowania. O ile leczenie ostrych epizodów zum nie uległo istotnej zmianie, to zasadnicze zmiany dokonały się w schemacie diagnostycznym. Ponieważ ryzyko pchn związanego z zum zależy od towarzyszącej hipodysplazji nerek, szczególne znaczenie ma wczesne wykrycie wrodzonych wad nerek. Tym samym ważne miejsce w schemacie diagnostycznym dzieci z zum ma wynik prenatalnego badania ultrasonograficznego, a w przypadku braku takiej informacji, badania ultrasonograficznego wykonanego po epizodzie zum. Ważne jest wyodrębnienie grup ryzyka, do których należą dzieci z nietypowymi zum oraz nawracającymi zum, dzieci z wadą układu moczowego stwierdzoną w badaniu usg lub nieprawidłowościami w badaniu przedmiotowym mogącymi sugerować wadę układu moczowego lub zaburzenia czynnościowe. W tych grupach konieczne jest prowadzenie rozszerzonej diagnostyki i ewentualne leczenie profilaktyczne. Postępowanie diagnostyczne zależy również od wieku dziecka i postaci klinicznej zum.

W konferencji wzięło udział ponad 450 osób. Dyskusje były długie i burzliwe, co skłoniło organizatora do zaplanowania kolejnego spotkania, które odbyło się w marcu 2014 roku w Warszawie.