Alkoholowy zespół płodowy


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Alkohol spożywany przez kobiety ciężarne ma teratogenne działanie na płód i wywiera długofalowy wpływ na rozwój dzieci. Według Centrum Zwalczania
i Zapobiegania Chorobom (ang. Centers for Disease Control and Prevention, CDC) 7,6% kobiet pije w ciąży alkohol, a 1,4% jest alkoholiczkami. Objawy
kliniczne obserwowane u dzieci matek alkoholiczek przyjmują postać alkoholowego zespołu płodowego. Jest to zespół złożonych objawów klinicznych
związanych z narażeniem płodu na alkohol spożywany przez matkę w czasie ciąży. Składają się na niego: alkoholowy zespół płodowy (ang. fetal alcohol
syndrome, FAS), częściowy alkoholowy zespół płodowy (ang. partial fetal alcohol syndrome, pFAS), zaburzenia neurorozwojowe związane z alkoholem
(ang. alcohol-related neurodevelopmental disorders, ARND) i wady wrodzone związane z alkoholem (ang. alcohol-related birth defect, ARBD). Poza typowym
zespołem cech charakterystycznych dla FAS coraz częściej podkreśla się znaczenie późnych efektów związanych z narażeniem dziecka na alkohol w czasie
ciąży i w życiu rodzinnym. Zespół FAE (ang. fetal alcohol effect) wyraża się zaburzeniami psychosocjalnymi w okresie niemowlęcym, wczesno- i późnodziecięcym.

Abstract:

Alcohol consumed during pregnancy has teratogenic effects on the fetus and has a long-term effect on children’s development. According to the CDC
7.6% of pregnant women drink alcohol and 1.4% are alcoholics. The clinical symptoms observed in children of mothers alcoholics take the form of fetal
alcohol syndrome. It is a set of complex clinical signs associated with fetal exposure to alcohol consumed by the mother during pregnancy and consists of:
fetal alcohol syndrome (FAS), partial fetal alcohol syndrome (pFAS), neurodevelopmental disorders related to alcohol (ARND) and birth defects associated
with alcohol. In addition to the typical set of features associated with FAS increasingly emphasizes the importance of late effects associated with exposure
to alcohol baby during pregnancy and family life. FAE (fetal alcohol effect) is expressed psychosocial disorders in infancy, early and late childhood.author-image

Maria Katarzyna Borszewska - Kornacka