Wartości referencyjne stężeń immunoglobulin G, A, M i D w surowicy zdrowych dzieci i osób dorosłych, mieszkańców województwa mazowieckiego


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Pomiar stężenia immunoglobulin (IgG, IgA i IgM) w surowicyjest jednym z podstawowych badań oceniającychstan odporności chorych i zdrowych osób. Niskie stężeniaimmunoglobulin obserwowane są w pierwotnych iwtórnych niedoborach odporności. Podwyższone stężeniaprzeciwciał występują w chorobach infekcyjnych,alergicznych, w niektórych niedoborach odporności ichorobach hematologicznych. W przeciwieństwie dobadania IgG, IgA i IgM ocena stężenia IgD w praktyceklinicznej powinna być ograniczona do konkretnychwskazań, jakimi są zespoły gorączek nawrotowychi szpiczak IgD. Ustalenie wartości referencyjnych dlaposzczególnych immunoglobulin w zależności od wiekujest niezbędne do prawidłowej interpretacji indywidualnychwyników. W ciągu ostatnich dekad dokonały sięistotne zmiany w środowisku, poprawie uległy warunki socjoekonomiczne oraz opieka zdrowotna, co potencjalniemogło mieć wpływ na stan odporności zdrowejpopulacji, w szczególności dziecięcej. Celem pracy byłooszacowanie aktualnych wartości immunoglobulin napodstawie badań zdrowych dzieci i dorosłych. Ogółemdokonano oceny stężeń IgG, IgA, IgM i IgD w surowicyuzyskanej od 285 osób, mieszkańców województwamazowieckiego, w tym 242 dzieci, 18 dorosłych i w 25próbkach krwi pępowinowej. Uzyskane wyniki analizowanow 12 grupach wiekowych. W każdej grupie ustalonowartości średniej geometrycznej oraz zakres 5. i 95.percentyla dla poszczególnych immunoglobulin.

Abstract:

Measurement of serum immunoglobulin levels ( IgG,IgA and IgM ) is one of the basic method in the assessementof the immune status of healthy and sickpeople. Low levels of immunoglobulins are observed inprimary and secondary immunodeficiencies. High immunoglobulinlevels are observed in infections, chronicallergic and inflammatory disorders, some immunodeficiencyand haematological diseases. In contrast toIgG, IgA and IgM, measurement of IgD serum level inclinical practice should be limited to specific indicationsas diagnosis of periodic fever syndromes and IgDmyeloma. Determining of the age-specific referencerange for immunoglobulins is essential for correct interpretationof individual results. Within last decadessignificant changes in environment, better social andeconomic conditions and improvement of health care potentially could influence the immunological status ofhealthy population, particularly of children. The aim ofthe study was to determine the actual reference valuesfor immunoglobulins in healthy children and adults.In total, we analysed IgG, IgA, IgM and IgD levels in285 individuals including 242 children, 18 adults and25 cord blood samples obtained from inhabitants ofMazovia district. The results were analysed in twelveage-dependent groups. The geometric means accompaniedby 5 and 95 percentile for each immunoglobulinwere calculated.author-image

Barbara Piątosa

author-image

Maja Klaudel-Dreszler

author-image

Małgorzata Syczewska

author-image

Małgorzata Pac

author-image

Magdalena Kurenko-Deptuch

author-image

Edyta Heropolitańska-Pliszka

author-image

Barbara Pietrucha

author-image

Anna Zapaśnik

author-image

Hanna Gregorek

author-image

Ewa Bernatowska

author-image

Beata Wolska‑Kuśnierz

author-image

Maria Katarzyna Borszewska - Kornacka