Postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne w nadciśnieniu tętniczym u dzieci i młodzieży – rekomendacje IPCZD


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Przedstawiane rekomendacje postępowania w nadciśnieniu tętniczym u dzieci i młodzieży zostały opracowane na podstawie opublikowanych wcześniej
zaleceń 4th Task Report of National High Blood Pressure Working Group, zaleceń pediatrycznych European Society of Hypertension z 2009 i 2016 r.,
Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, stanowisk European Society of Cardiology, American Heart Association, American Academy of Pediatrics,
zaleceń szczegółowych innych towarzystw naukowych, przeglądu piśmiennictwa oraz opinii ekspertów. Prezentowane rekomendacje są rozszerzoną wersją
przedstawionych uprzednio przez autorów zaleceń pediatrycznych Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego opublikowanych w 2015 r. W obecnej,
rozbudowanej wersji dodano informacje epidemiologiczne dotyczące występowania i zapadalności na nadciśnienie tętnicze (NT) w wieku rozwojowym,
uaktualniono definicje poszczególnych stadiów nadciśnienia, przedyskutowano problemy interpretacyjne wartości ciśnienia, zmodyfikowano podrozdziały
dotyczące diagnostyki i oceny uszkodzenia narządowego, NT u dzieci z cukrzycą, z przewlekłą chorobą nerek oraz podrozdział traktujący o trudnościach
diagnostycznych i terapeutycznych oraz o problemach z ustaleniem docelowych wartości ciśnienia tętniczego.

Abstract:

The paper presents recommendations for the management of arterial hypertension in children and adolescents based on previously published recommendations
of the 4th Report of the National High Blood pressure Working Group, pediatric recommendations of European Society of Hypertension, European
Society of Cardiology, American Heart Association, American Academy of Pediatrics, recommendations of other scientific societies, literature review and expert
opinions. Presented recommendations are an extended version of previously presented by the authors, pediatric recommendations of Polish Society
of Hypertension published in 2015. At presented version authors added epidemiological information on the prevalence and incidence of hypertension in
the developmental age, modified sections on the diagnosis and assessment of target organ damage, arterial hypertension in children with diabetes, chronic
kidney disease, and the section discussing diagnostic and therapeutic difficulties in determining the proper blood pressure values. Modified definitions
of blood pressure status and interpretation of differences between pediatric and adult definitions of hypertension have been added.author-image

Agnieszka Szadkowska

author-image

Mieczysław Szalecki

author-image

Łukasz Obrycki

author-image

Grażyna Brzezińska-Rajszys

author-image

Marta Buraczewska

author-image

Małgorzata Myśliwiec

author-image

Sylwester Prokurat

author-image

Anna Niemirska

author-image

Zbigniew Kułaga

author-image

Mieczysław Litwin