Nowe wytyczne Amerykańskiej Akademii Pediatrii dotyczące postępowania w nadciśnieniu tętniczym u dzieci i młodzieży – najważniejsze zmiany wraz z komentarzem


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

W artykule omówiono najnowsze amerykańskie wytyczne postępowania w nadciśnieniu tętniczym u dzieci i młodzieży przygotowane przez Amerykańską
Akademię Pediatrii (American Academy of Pediatrics, AAP) i korespondujące z zaleceniami Amerykanskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego (American
Society of Hypertension, ASH) i Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego (American Heart Association, AHA) dla dorosłych. Zaprezentowany tekst
jest aktualizacją wytycznych z 2004 r. znanych jako tzw. 4 Raport. Autorzy niniejszego tekstu podjęli próbę przedstawienia najważniejszych zmian ujętych
w stanowisku AAP. Odniesiono je krytycznie, w stosunku do stanowisk innych towarzystw naukowych, w tym Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia
Tętniczego (PTNT), Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego (European Society of Hypertension, ESH) oraz rekomendacji eksperckich Instytutu
„Pomnik − Centrum Zdrowia Dziecka” (IPCZD).

Abstract:

The article discusses the latest American guidelines for the management of hypertension in children and adolescents prepared by the American Academy
of Pediatrics (AAP) and corresponding with guidelines of American Society of Hypertension (ASH) and American Heart Association (AHA) prepared for
adults. The presented guidelines is an update of the 2004 guidelines known as the 4th report. The authors of this text attempted to present the most important
changes included in the AAP position. It has been critically related to the positions of other scientific societies, including the Polish Society of
Hypertension and the European Society of Hypertension (ESH) and expert recommendations of the Children`s Memorial Health Institute.


11 zł

author-image

Łukasz Obrycki

author-image

Mieczysław Litwin