Alergia na białka mleka krowiego w praktyce pediatrycznej – praktyczne aspekty stosowania silnych hydrolizatów i mieszanek elementarnych


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Rozpoznanie alergii na białka mleka krowiego (ABMK) umożliwia zastosowanie leczenia i diety eliminacyjnej zmniejszającej ryzyko wystąpienia ciężkich
objawów klinicznych. Rozpoznanie musi być trafne, a zastosowana mieszanka mlekozastępcza powinna przynosić całkowite ustąpienie objawów − tak aby
w ujęciu holistycznym zapewnić dziecku prawidłowy rozwój poprzez zabezpieczenie jego potrzeb żywieniowych oraz optymalną jakość życia. 2-4 tygodnie
stosowania mieszanki o wysokim stopniu hydrolizy powinny przynieść całkowite ustąpienie objawów ABMK ze strony przewodu pokarmowego, objawów
skórnych i z układu oddechowego. Wśród pacjentów z ABMK są dzieci, u których leczenie preparatem o wysokim stopniu hydrolizy białka nie przynosi
efektu, a źródłem uczulenia są peptydy obecne w mieszance o wysokim stopniu hydrolizy (zarówno kazeiny, jak i serwatki). Brak poprawy stanu klinicznego
pacjenta w stosunku do pierwotnie obserwowanych objawów, złagodzenie/częściowe ustąpienie objawów lub odmowa spożywania mieszanki o wysokim
stopniu hydrolizy (brak akceptacji przez dziecko) są − poza ciężkimi objawami − wskazaniami do stosowania mieszanki aminokwasowej. Brak ustąpienia
objawów alergii przy stosowaniu silnego hydrolizatu znacząco i negatywnie wpływa na komfort życia oraz może być przyczyną zaburzeń wzrastania.

Abstract:

Diagnosis of cow’s milk allergy allows the treatment and elimination diet that reduces the risk of severe clinical symptoms. The diagnosis must be
accurate and the applied formula should bring complete resolution of symptoms, so that, in a holistic approach, proper development of the child
is ensured, nutritional needs are met and optimal quality of life is achieved. 2-4 weeks of using a extensively hydrolysed formula should bring a
complete resolution of symptoms of cow’s milk allergy from the digestive tract, skin and respiratory symptoms. Among allergic patients there are
children in whom treatment with a extensively hydrolysed formula will not be effective, and the source of sensitization are peptides present in the
formula with a high degree of hydrolysis (both casein and whey). Lack of improvement of the patient’s clinical status comparing to the initially observed
symptoms, alleviation/partial relief of symptoms or refusing to consume a extensively hydrolysed formula (no acceptance) are, apart from
severe symptoms, indications for the use of an amino-acid formula. The lack of relief of allergy symptoms when using a extensively hydrolysed
formula significantly affects the quality of life and may cause faltering growth.


6 zł

author-image

prof. dr hab. n. med. Mieczysława Czerwionka-Szaflarska