Efekty suplementacji witaminą D w dawce 1000 IU/dobę u dzieci w wieku 4-10 lat


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Zalecana dawka witaminy D3 dla dzieci w wieku 2-10 lat mieści się w zakresie 600-1000 IU/dobę. Pomimo rekomendowanej profilaktyki problem niedoboru tej witaminy narasta z wiekiem.

Cel: Ocena efektów suplementacji witaminą D3 w okresie zimowo-wiosennym.

Materiał i metody: W prospektywnym badaniu interwencyjnym u 73 zdrowych dzieci w wieku 4-10 lat przez 3 miesiące podawano witaminę D3 w dawce 1000 IU/dobę. Stężenie 25-hydroksywitaminy D3 [25(OH)D] oznaczano metodą chemiluminescencji. Oceniano spożycie witaminy D3, skład ciała (bioelektryczna impedancja), masę ciała, wzrost i BMI.

Wyniki: Po 3 miesiącach suplementacji u 66 dzieci średnie stężenie 25(OH)D wzrosło z 24,81 ± 7,54 ng/ml do 35,19 ± 6,11 ng/ml (p < 0,001), odsetek dzieci z 25(OH)D < 20 ng/ml spadł z 22,7% do zera (p < 0,001), zaś z optymalnym stężeniem [25(OH)D ≥ 30 ng/ml] wzrósł z 24,2% do 80,3%. Końcowe stężenie 25(OH)D korelowało z wyjściowym stężeniem 25(OH)D (R = 0,29; p < 0,05), dawką witaminy D3 na kg masy ciała (R = 0,43; p < 0,05), wzrostem (R = 0,35; p < 0,05), BMI (R = -0,38; p < 0,05), zawartością tkanki tłuszczowej (R = -0,34; p < 0,05) oraz wiekiem dziecka (R = 0,43; p < 0,05). W analizie regresji wielokrotnej (R 2= 0,49; p = 0,004) istotny pozostał jedynie związek 25(OH)D z wiekiem dziecka (b = -2,1; p = 0,048). Stężenie 25(OH)D po suplementacji było wyższe u dzieci w wieku przedszkolnym niż szkolnym (37,55 ± 5,79 vs 33,10 ± 5,68 ng/ml; p = 0,003).

Wnioski: Suplementacja witaminą D3 w dawce 1000 IU/dobę eliminuje problem niedoboru tej witaminy i zapewnia jej optymalne zasoby u większości dzieci w wieku 4-10 lat. Skuteczność suplementacji witaminą D3 w dawce 1000 IU/dobę jest zależna od wieku dziecka. 

Abstract:

The recommended dose of vitamin D3 in children aged 2-10 years is within the range 600-1000 IU/day. Despite the recommended prophylaxis, the problem of vitamin D3 deficiency increases with age.

Aim: To assess the effect of vitamin D3 supplementation in the winter-spring season.

Material and Method: 73 healthy children aged 4-10 years, supplemented with vitamin D3 at a dose of 1000 IU/day were included into the prospective 3 months intervention study. 25-hydroksyvitamin D3 [25(OH)D] was determined by the chemiluminescence method. Intake of vitamin D3, body composition (bioelectrical impedance), body weight, height and BMI were assessed.

Results: Serum 25(OH)D concentration increased from 24,81 ± 7,54 ng/ml to 35,19 ± 6, 11 ng/ml (p < 0.001) in 66 children after 3 months of supplementation. The prevalence of vitamin D3 deficiency [25(OH)D < 20 ng/ml] decreased from 22.7% to zero (p < 0.001), while the prevalence of optimal vitamin D3 status [25(OH)D ≥ 30 ng/ml] increased from 24.2% to 80.3%. Final 25(OH)D concentration corelated with baseline 25(OH)D concentration (R = 0.29; p < 0.05), vitamin D3 dose per kg body weight (R = 0,43; p < 0.05), height (R = 0.35; p < 0.05), BMI (R = -0.33; p < 0.05), body fat mass (R = -0.34; p < 0.05) and child’s age (R = 0.43; p < 0.05). In a multiple regression analysis (R2 = 0.49; p = 0.004), only an association between 25(OH)D concentration and child’s age remained significant (b = -2.1; p = 0.048). Post-supplementation 25(OH)D concentration was higher in pre-school children than school children (37,55 ± 5,79 vs 33,10 ± 5,68 ng/ml; p= 0.003).

Conclusions: Vitamin D3 supplementation at a dose of 1000 IU/day eliminates the problem of vitamin D3 deficiency and provides optimal vitamin D3 status for most children aged 4-10 years. Effect of vitamin D3 supplementation is dependent on child’s age. author-image

Magdalena Rybkowska

author-image

Dominika Jedlińska

author-image

Justyna Czech-Kowalska