Czy dwukrotne wykonywanie u ciężarnych testów w kierunku HIV gwarantuje urodzenie zdrowego dziecka? Opis przypadku


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Dzieci najczęściej ulegają zakażeniu HIV drogą wertykalną. W ramach profilaktyki u kobiet w ciąży zaleca się dwukrotne wykonywanie testów. W przypadku zakażenia matki tuż przed porodem istnieje wysokie ryzyko zakażenia dziecka. Wczesne rozpoznanie zakażenia HIV u dziecka pozwala wdrożyć skuteczne leczenie i zapobiec przejściu zakażenia w AIDS. U dzieci zakażonych wertykalnie AIDS może się rozwinąć już w 1. roku życia. Ustalenie rozpoznania HIV u dzieci nierzadko jest związane z długim procesem diagnostycznym ze względu na wiele niespecyficznych objawów, które mogą sugerować inne rozpoznania. W artykule przedstawiono przypadek 11-miesięcznego wertykalnie zakażonego HIV chłopca (rozpoznanie na etapie AIDS), którego matka miała w ciąży dwukrotnie ujemne wyniki badania w kierunku HIV. Lekarze rodzinni i pediatrzy powinni częściej brać pod uwagę zakażenie HIV u dzieci w przypadku infekcji, które nawracają, a także tych o ciężkim lub nietypowym przebiegu, nawet u pacjentów, których matki były w ciąży dwukrotnie badane w kierunku HIV. 

Abstract:

In children, vertical transmission is the most common way of HIV infection. As (a part of) prevention, it is recommended to conduct two HIV tests during pregnancy. In case of maternal infection just prior to the onset of labor, there is a high risk of mother-to-child transmission of HIV. Early diagnosis of HIV in children provides effective treatment and prevents progression of HIV infection to AIDS. In vertically infected infants, AIDS may develop even in the first year of life. HIV diagnosis in children is often associated with a long diagnostic process due to many nonspecific symptoms that may suggest(mimic) an alternative diagnosis. This paper presents a case of a 11-month-old vertically HIV infected boy (diagnosed at the AIDS stage), whose mother had undergone HIV test twice during pregnancy and both tests were negative. General practitioners and paediatricians should consider HIV infection in children with recurrent infections, as well as severe or unusual course of the disease, even in those born by mothers with negative results of HIV screening tests. author-image

Jolanta Popielska

author-image

Magdalena Marczyńska

author-image

Małgorzata Maciejak