Stan zdrowia dzieci 9-letnich w Katowicach


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Cel: Uzyskanie informacji zbiorczej o stanie zdrowia i rozwoju populacji uczniów w Katowicach w celu odpowiedniego korygowania programów profilaktycznych prowadzonych w kolejnych latach.

Materiał i metody: Grupę badaną stanowiło 1627 dzieci, w tym 795 (48,86%) dziewcząt oraz 832 (51,14%) chłopców z Katowic, w wieku 9 lat. Analizy dokonano na podstawie wywiadu dotyczącego problemów zdrowotnych dziecka i jego aktywności fizycznej pozyskanego od rodziców lub opiekunów prawnych, podstawowego badania przedmiotowego, oceny postawy ciała oraz wybranych parametrów antropometrycznych: wzrostu, masy ciała, wskaźnika masy ciała (ang. body mass index, BMI), obwodu talii. Probantów grupowano według płci.

Wyniki: Najczęściej występującymi problemami zdrowotnymi w badanej populacji są wady postawy, patologie skórne, zwłaszcza obecność znamion barwnikowych oraz suchość skóry, nadwaga i otyłość, wady zgryzu, nieprawidłowości w zakresie męskiego układu moczowo-płciowego. Najczęstszymi schorzeniami zgłaszanymi przez opiekunów były choroby alergiczne, a zwłaszcza astma oskrzelowa. Na podstawie przeprowadzonego badania i stwierdzonych nieprawidłowości stosowne zalecenia wydano 42,66% badanym. Do lekarzy specjalistów skierowano 42,59% dzieci. Nie wystawiono skierowań do szpitala.

Wnioski: Na podstawie przeprowadzonego badania oceniono, że w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) nad pacjentami w wieku wczesnoszkolnym należy zwrócić szczególną uwagę na profilaktykę, diagnostykę i leczenie wad postawy, obserwację znamion barwnikowych jako potencjalnych zmian nowotworowych, zapobieganie oraz leczenie nadwagi i otyłości, profilaktykę, diagnostykę i leczenie wad zgryzu, diagnostykę i leczenie nieprawidłowości męskiego układu moczowo-płciowego.

Abstract:

Objectives: Obtaining collective information on the state of health and development of pupils population in Katowice in order to adequately correct preventive programs carried out in subsequent years.

Materials and methods: The study group consisted of 1627 children, including 795 (48.86%) girls and 832 (51.14%) boys from Katowice, aged 9 years. Analysis was based on: the interview concerning the child’s health problems and physical activity obtained from parents or legal guardians, basic physical examination, body posture and selected anthropometric parameters: height, body mass, BMI (body mass index), perimeter waist. Probands were grouped by gender.

Results: The most frequent health problems in the study population are: posture defects, skin pathologies, especially the presence of pigmented nevus and dry skin, overweight and obesity, malocclusion, abnormalities in the male genitourinary system. The most frequent diseases reported by caregivers were allergic diseases, especially bronchial asthma. On the basis of the study and found irregularities, the relevant recommendations were given to 42.66% respondents. 42.59% children were referred to specialist doctors. Referrals to the hospital were not issued.

Conclusions: Based on the conducted study, it was assessed that in the field of primary care over early school-aged patients, particular attention should had been paid to: prevention, diagnosis and treatment of postural defects, observation of pigmented moles as potential cancerous changes, prevention and treatment of overweight and obesity, prophylaxis, diagnostics and treatment of malocclusion, diagnosis and treatment of abnormalities of male 
 genitourinary system

Treść:

Źródło finansowania: Urząd Miasta Katowiceauthor-image

Halina Woś

author-image

Agata Kolybacz

author-image

Monika Niewiem

author-image

Anna Buczyńska