Probiotyki – analiza danych opublikowanych w 2010 roku


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Stosowanie probiotyków w różnych obszarach medycynycieszy się coraz większym zainteresowaniem. Niestetyobok prawdziwych opinii na ten temat jest bardzowiele błędnych, w które wierzą zarówno rodzice, jaki profesjonaliści. Konsekwencją tego jest stosowanieniewłaściwych probiotyków i/lub w nieodpowiedniejsytuacji klinicznej. Aby ułatwić podejmowanie świadomychdecyzji, w artykule podsumowano dane z badańz randomizacją lub ich metaanaliz opublikowanew 2010 roku, w których oceniano skuteczność klinicznąstosowania probiotyków. Dokonując wyboru badań,kierowano się dostępnością danego drobnoustroju probiotycznegow Polsce i/lub wagą problemu.

Abstract:

The use of probiotics is receiving increased attentionin many areas of medicine. However, currently, thereis both true and misleading information surroundingprobiotics that is widely believed by both parents ofchildren and the health care professionals who carefor them. The consequences of these misconceptionsinclude the use of inappropriate probiotics and/or theuse of probiotics in the wrong clinical situation. In orderto help caregivers make informed decisions, this articlesummarizes evidence from randomized controlled trialsand meta-analyses on the effectiveness of probioticspublished in 2010. The availability of the probiotic microorganismsand preparations in Poland and/or themagnitude of the problem guided the choice of datafor presentation here.author-image

Hanna Szajewska