Wpływ informacji o grypie na postawy wobec szczepienia przeciwko grypie wśród rodziców dzieci hospitalizowanych – badanie z randomizacją


Słowa kluczowe / Keywords:



Streszczenie:

Szczepienie pozostaje najskuteczniejszym sposobem zapobiegania grypie. Osoby z grup ryzyka, do których należą m.in. dzieci do 5 r.ż., są najbardziej narażone na konieczność hospitalizacji w wyniku zachorowania na grypę i jej powikłania. Mimo dostępnej bezpiecznej szczepionki poziom wyszczepialności społeczeństw pozostaje niezadowalający.

Cel: Celem przeprowadzonego badania jest ocena wpływu pisemnej informacji o grypie i szczepionce przeciwko grypie na deklarowaną gotowość do zaszczepienia dziecka hospitalizowanego z nagłych przyczyn, w tym z powodu grypy. Dodatkowo przeanalizowano czynniki potencjalnie związane z decyzją o szczepieniu przeciwko grypie.

Materiał i metody: Przeprowadzono badanie z randomizacją wśród opiekunów dzieci hospitalizowanych, których losowo zakwalifikowano do grupy eksperymentalnej (opiekunowie, którzy otrzymali wraz z anonimową ankietą pisemną informację o grypie i szczepionce przeciwko grypie) lub grupy kontrolnej (opiekunowie otrzymali wyłącznie ankietę). Do oceny wpływu interwencji oraz pozostałych zmiennych potencjalnie decydujących o szczepieniu wykorzystano analizę testem chi-kwadrat.

Wyniki: Uzyskano 65 ankiet do analizy (grupa badana (N) = 35 vs grupa kontrolna (n) = 30). Wyniki nie wykazały istotnej różnicy w gotowości do szczepienia dziecka między badanymi grupami. Nie stwierdzono również znaczącego wpływu analizowanych czynników na decyzję dotyczącą zaszczepienia dziecka przeciwko grypie.

Wnioski: Potrzeba dalszych badań, które pozwolą na identyfikację interwencji skutecznie zwiększających gotowość do szczepienia dzieci przeciwko grypie.

Abstract:

Vaccination remains the most effective method to prevent influenza. Children in the first five years of life are at high risk of hospitalization due to influenza and its complications. Although the availability of safe vaccination influenza, immunization rates remain suboptimal.

Objectives: In this study, we aimed to assess the effect of written information on influenza and vaccination on parental declared preparedness to vaccinate a hospitalized child. Additionally, the factors influencing this decision were analyzed. 

Materials and methods: We conducted a randomized controlled trial. We included in our study the caregivers of hospitalized children to experimental – receiving the survey with information about influenza itself and influenza vaccination or control group – receiving only the survey. The effect of intervention and vaccination influencing factors were tested for associations using chi-squared tests. 

Results: Of 70 surveys 65 (92% response rate) were analyzed (N = 35 vs n = 30). The effect of the intervention was not statistically significant between the groups. There were also no significant associations among factors influencing the immunization’s preparedness found.

Conclusions: Additional investigation is needed to evaluate the potential effect of particular information about influenza and influenza vaccination on a parental decision about vaccination


8 zł

author-image

Sylwia Bartosiak

author-image

Anna Piwowarczyk

author-image

Ernest Kuchar