Tkanka mięśniowa jako narząd endokrynny


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Odkrycie, że mięśnie szkieletowe syntetyzują miokiny(cytokiny produkowane przez włókna mięśniowe, analogiczniedo adipokin) rzuciło nowe światło na rolę tkankimięśniowej i jej aktywności wydzielniczej stymulowanejwzmożonym wysiłkiem fizycznym jako niefarmakologicznejformy interwencji i prewencji wielu schorzeńprzewlekłych. Aktualnie lista miokin produkowanychprzez mięśnie zawiera: IL-6, IL-8, IL-15, BDNF. Syntetyzowaneprzez mięśnie miokiny wykazują działanie przeciwzapalne,lipolityczne, angiogenetyczne i wzmagającewrażliwość tkanek na insulinę. Miokiny pełnią rolę mediatorówkorzystnych efektów wzmożonej aktywnościfizycznej w przypadku wielu chorób przewlekłych o podłożumetabolicznym i neurobiologicznym.

Abstract:

Skeletal muscle has been recognized as an endocrineorgan able to produce, express and release myokines(cytokines produced by muscles). The discovery ofmyokines shed a light on the role of regular physicalactivity as the non-pharmacological intervention orprophylaxis for several chronic disorders. To date thelist of myokines includes IL-6, IL-8, IL-15, BDNF. Recentdata have revealed that myokines are able to reduceinflammation, increase lipolysis, increase glucose uptake,stimulate angiogenesis. Myokines are involved inmediating the health beneficial effects of exercise andplay important role in the protection against chronicdisorders associated with metabolic or neurodegenerativechanges.author-image

Paweł Płudowski