Standardy Medyczne Pediatria - numer 3/2022


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Numer 3/2022 magazynu Standardy Medyczne Pediatria, zawierający 14 artykułów:

 • Stanowisko Komitetu Nauki o Żywieniu Człowieka Polskiej Akademii Nauk w sprawie zasad żywienia dzieci w wieku 1-3 lat
 • Podsumowanie amerykańskich reumatologicznych wytycznych postępowania w rozpoznawaniu i leczeniu wieloukładowego zespołu zapalnego u dzieci związanego z SARS-CoV-2 oraz nadmiernej reakcji zapalnej w przebiegu COVID-19 + komentarz
 • Konsensus ekspertów z Europy Środkowej i Wschodniej dotyczący zapobiegania, rozpoznawania i leczenia niedoboru witaminy D u dorosłych + komentarz
 • Probiotyki w leczeniu kolki niemowlęcej – przegląd systematyczny
 • Cięcie cesarskie jako czynnik ryzyka dysbiozy jelitowej u niemowląt – możliwe strategie wsparcia żywieniowego
 • Najczęstsze choroby dermatologiczne u noworodków i niemowląt
 • Substancje bioaktywne wzmacniające odporność i wpływające na rozwój mikrobioty w pokarmie kobiecym oraz w mlekach modyfikowanych
 • Alergiczny nieżyt nosa w codziennej praktyce
 • Dieta eliminacyjna u dzieci z alergią na białka mleka krowiego
 • Ostra biegunka infekcyjna u dzieci – kryzys uchodźczy nie zmienia zasad postępowania
 • Kalendarze szczepień w Ukrainie i w Polsce – podobieństwa i różnice + komentarz
 • Najczęstsze zagadnienia ginekologii dziecięcej w codziennej praktyce lekarza pediatry
 • Zgoda na udzielanie świadczeń medycznych w pediatrii – najczęstsze wątpliwości w pytaniach i odpowiedziach
 • Leczenie dzieci cudzoziemców – aspekty refundacyjne
 • Program Edukacyjny – pytania testowe

Abstract:

Number 03/2022 of the magazine Standardy Medyczne Pediatria, that contains 14 articles:

 

 • Position paper on nutrition of children aged 1-3 years of the Committee of Human Nutrition Science of the Polish Academy of Sciences
 • Summary of guidelines American College of Rheumatology Clinical Guidance for Multisystem Inflammatory Syndrome in Children Associated With SARS-CoV-2 and Hyperinflammation in Pediatric COVID-19 + comment
 • A Central and Eastern European expert consensus statement on prevention, diagnosis, and treatment of vitamin D deficiency in adults  + comment
 • Probiotics for the management of infantile colic – a systematic review
 • Cesarean section as a risk factor of dysbiosis in infants – possible strategies for nutritional suport
 • The most common dermatological diseases in newborns and infants
 • Bioactive compounds that stimulate immunity and microbiota development in human milk and infant formulas
 • Allergic rhinitis in everyday practice
 • Elimination diet in children with cow’s milk allergy
 • Acute infectious diarrhea in children – the refugee crisis has no impact on the management
 • Immunization schedules in Ukraine and Poland – Similarities and Differences + comment
 • The most common issues in pediatric gynecology in the daily paediatrician practice
 • Consent to medical procedures in pediatrics – the most common doubts in questions and answers
 • Treatment of foreigners’ children – reimbursement aspects
 • Educational programme – exam questions

35 zł

Strona przeznaczona dla lekarzy i osób pracujących w ochronie zdrowia. Wchodząc tu, potwierdzasz, że jesteś osobą uprawnioną do przeglądania zawartych na tej stronie treści.