Najczęstsze błędy w postępowaniu u pacjentów z zespołem nerczycowym


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Zespół nerczycowy (ZN) jest zespołem objawów klinicznych występujących w wyniku utraty białka z moczem w ilości przekraczającej możliwości kompensacyjne ustroju. Ważna jest znajomość podstawowych objawów ZN, aby szybko ustalić rozpoznanie i rozpocząć właściwe leczenie. W artykule przedstawiono najważniejsze zagadnienia dotyczące problemów postępowania w ZN na podstawie aktualnych zaleceń Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej (PTNefD), pomocne dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) i oddziałów pediatrycznych w celu zapewnienia pacjentom jak najlepszej opieki oraz uniknięcia błędów w rozpoznaniu i leczeniu.

Standardy Medyczne/Pediatria, 2022, T. 19, 753-758

Abstract:

Nephrotic syndrome (NS) is a complex of clinical symptoms occurring as a result of the protein loss in the urine in an amount exceeding the body compensatory capacity. It is important to know the basic symptoms of NS so that a diagnosis can be made quickly and appropriate treatment can be started. The manuscript presents the most important issues concerning the management of NS based on the current recommendations of the Polish Society for Pediatric Nephrology, presuming that they will be helpful to primary care physicians and pediatric hospital staff to ensure the best care in this group of patientsand to avoid errors in diagnosis and treatment.


Standardy Medyczne/Pediatria, 2022, T. 19, 753-758


10 zł

author-image

Maria Szczepańska